Strategie marketingowe w sferze business to business

Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z procesem wdrażania strategii marketingowych w sferze business to business (koncepcje produktu, ceny, dystrybucji i promocji), kreowaniem pozycji rynkowej i wyborem strategii marki oraz budowania wizerunku i tożsamości. Dominującym podmiotem badań pozostają przedsiębiorstwa sektora budowlanego, a szczególnie relacje pomiędzy uczestnikami rynku biznesowego – dobór partnerów biznesowych, tworzenie sieci, powiązania kooperacyjne z dostawcami i klientami; znaczenie relacji w kontekście techniczno–organizacyjnym; budowanie i umacniania pozycji rynkowej. Realizacja kilku projektów badawczych dotyczyła zjawiska globalizacji i internacjonalizacji, wynikających ze zmiany warunków funkcjonowania polskich przedsiębiorstw budowlanych w okresie poprzedzającym akcesję z Unią Europejską i po włączeniu w struktury wspólnego rynku. Określono uwarunkowania, mechanizmy i formy działalności na rynku międzynarodowym oraz determinanty procesu internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw budowlanych.

Celem obecnie realizowanego projektu pod nazwą Kompetencje relacyjne w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Rola przywództwa i komunikacji w relacjach z otoczeniem, jest identyfikacja narzędzi, form i metod kreowania kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa w kontekście wzmacniania jego konkurencyjności, w szczególności:

  • identyfikacja problemów związanych z komunikowaniem się w procesach budowania relacji między przedsiębiorstwem a uczestnikami otoczenia,
  • identyfikacja organizacyjnych form kooperacji i koopetycji między przedsiębiorstwem a kluczowymi interesariuszami,
  • identyfikacja narzędzi i metod komunikowania się w procesach transferu wiedzy między interesariuszami,
  • analiza roli przywódcy w procesie kreowania i doskonalenia kapitału intelektualnego,
  • określenie czynników i metod doskonalenia relacji wewnętrznych w kontekście budowania kapitału intelektualnego oraz ich wpływu na powiązania z otoczeniem,
  • opracowanie modelu relacji przedsiębiorstwa z uczestnikami otoczenia.

Kontakt:

dr hab. Iwona Posadzińska, prof. UTP


Drukuj