Innowacyjny sposób pasowej uprawy roli i siewu jako element agrotechniki dostosowany do warunków siedliskowych i agrotechnicznych w Europie środkowo-wschodniej

Od 2018 roku Mzuri-Agro realizuje 4-letni projekt „Innowacyjny sposób pasowej uprawy roli i siewu jako element agrotechniki dostosowany do warunków siedliskowych i agrotechnicznych w Europie środkowo-wschodniej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR.01.01.01-00-0910/17).

W ramach realizacji prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnym sposobem pasowej uprawy roli i siewu prowadzone są badania dotyczące:

 • przestrzennego zróżnicowania oporu penetracji gleby
 • wilgotności i gęstości objętościowej gleby
 • glebowej materii organicznej
 • przestrzennego zróżnicowania zasobności gleby
 • mikroorganizmów glebowych
 • aktywności enzymatycznej gleby
 • oceny polowej zdolności wschodów roślin
 • zdrowotności roślin
 • biometrycznych cech roślin i plonów (ilość, jakość)

Prace badawcze prowadzone są we współpracy z jednostkami Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, takimi jak: Katedra Agronomii, Katedra Biogeochemii i Gleboznawstwa, Katedra Biologii i Ochrony Roślin oraz Katedra Mikrobiologii i Technologii Żywności.

Technologia strip-till we współczesnej polowej produkcji roślinnej jest alternatywą dla klasycznej płużnej, uprawy roli. Polega na głębokim spulchnieniu pasa roli z jednoczesną aplikacją w nim nawozów mineralnych oraz wysiewem nasion.
Ma korzystny wpływ na warunki i efekty polowej produkcji roślinnej oraz środowisko, m.in. poprzez:

 • skrócenie czasu pracy i zmniejszenie zużycia paliwa nawet o 30-50 l·ha-1
 • równie duży plon roślin uprawnych, a w niekorzystnych warunkach siedliskowych (niedobór opadów, niska temperatura zimą, brak okrywy śnieżnej) nawet większy niż po uprawie płużnej
 • ograniczenie strat wody z gleby, większa wilgotność gleby w okresach bezopadowych
 • wzrost zawartości węgla organicznego w wierzchniej warstwie gleby i poprawa struktury gruzełkowatej
 • zwiększenie liczebności mikroorganizmów i dżdżownic w glebie
 • zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery

Dzięki nowoczesnym konstrukcjom maszyn jak Mzuri Pro-Til technologia ta może być stosowana nie tylko w agrotechnice roślin uprawianych w rzędach o szerokiej rozstawie, ale także w uprawie zbóż, rzepaku i innych roślin.


Drukuj