Nowa generacja dolistnego nawozu azotowego

 

W latach 2017-2018 Biostyma Sp. z o.o. realizowała projekt badawczo-rozwojowy pt. „Opracowanie receptury nowej generacji dolistnego nawozu azotowego pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby”, finansowany ze środków europejskich PARP nr: POIR.02.03.02-30-0026/16, we współpracy z Wydziałem Rolnictwa i Biotechnologii (Pracownia Chemii Rolnej) z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Rok 2019 był pierwszym rokiem pełnej komercjalizacji Multi N. W ramach współpracy udało się stworzyć i przetestować rolniczo produkt, który umożliwia w zbożach obniżenie nawożenia azotowego o 20 do 25%. Osiągnięto również redukcję obecności azotanów w głębszych warstwach gleby o ponad 30%, co ma kapitalne znaczenie dla jakości wód gruntowych i wielkości spływu związków azotu do Bałtyku. W latach 2019 i 2020 polscy rolnicy kupili od Spółki Biostyma niemal 1,5 miliona litrów Multi N, co jak szacuje się daje zużycie na około 40 000 hektarów. Około 80% produktu zostało zużyte w gospodarstwach, które ze względu na wysokie nawożenie nawozami organicznymi i wymogami Dyrektywy Azotanowej zostały zmuszone do redukcji mineralnego nawożenia azotem. Oferowane rozwiązanie umożliwia utrzymanie osiąganych w ubiegłych latach plonów przy znacznej redukcji nawożenia azotowego i pozostawaniu w zgodzie z duchem i literą Dyrektywy Azotanowej.
Zostały również przeprowadzone dwuletnie doświadczenia z zastosowaniem Multi N w rzepaku, burakach cukrowych i kukurydzy. Szczególnie interesujące i łatwo mierzalne rezultaty osiągnięto przy zastosowaniu około 40 L Multi N na hektar w kresie opadania płatków w rzepaku. Głównym rezultatem jest kilkuprocentowy wzrost zaolejenia nasion. Zgodnie z informacjami już w roku 2020 kilkunastu dużych producentów rzepaku zdecydowało się na takie zastosowanie Multi N na skalę „przemysłową”. Klienci ci deklarują kontynuowanie zakupów w latach następnych.
Prowadzono również pierwsze testy Multi N w Chorwacji, Słowacji i Czechach. W tej chwili są już deklaracje zakupów z tych krajów. Deklaracje te zostały złożone przez partnerów handlowych w tych krajach (Chorwacja – Agro-Agro Żupanja, Słowacja MV Servis Senec, Czechy-Olmix).

In 2017-2018, Biostyma Sp. z o.o. implemented a research and development project entitled "Development of a recipe for a new generation of foliar nitrogen fertilizer allowing for a significant reduction of the dose of nitrogen fertilization and limitation of the harmful environmental phenomenon of nitrate penetration into the deeper layers of the soil", financed by the Polish Agency for Enterprise Development No. POIR.02.03.02-30-0026 / 16, in cooperation with the Faculty of Agriculture and Biotechnology (Laboratory of Agricultural Chemistry) of the UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz. The year 2019 was the first of full commercialization of Multi N. As part of the cooperation, it was possible to create and test an agricultural product that allows for a reduction in nitrogen fertilization in cereals by 20 to 25%. The presence of nitrates in the deeper layers of the soil was also reduced by over 30%, which is of paramount importance for the quality of groundwater and the amount of nitrogen runoff to the Baltic Sea. In 2019 and 2020, Polish farmers purchased almost 1.5 million liters of Multi N from Biostyma, which can be used on about 40,000 hectares estimated. About 80% of the product was used on farms which, due to high fertilization with organic fertilizers and the requirements of the Nitrates Directive, were forced to reduce mineral nitrogen fertilization. The offered solution makes it possible to maintain the yields achieved in previous years with a significant reduction in nitrogen fertilization and compliance with the standards of the Nitrates Directive.
Two-year experiments with the use of Multi N in oilseed rape, sugar beet, and maize were also performed. Particularly interesting and easily measurable results were achieved with the use of approximately 40 L Multi N per hectare during the season of petal-fall in rape. The main result is a several percent increase in seed oiliness. According to the information, already in 2020 over a dozen large rapeseed producers decided to use Multi N on an "industrial" scale. These customers declare that they will continue purchasing the product in the following years.
The first Multi N tests were also conducted in Croatia, Slovakia, and the Czech Republic. Purchase declarations were already made by these countries. The declarations were made by trading partners, i.e. Agro-Agro Żupanja in Croatia, MV Servis Senec in Slovakia, Olmix in the Czech Republic).


Drukuj