Konstytucja dla nauki

Ustawa 2.0 jest wyczekiwana przez środowisko uczelni wyższych z dużą nadzieją, ale też i niepokojem. Dlatego spotkania z przedstawicielami rządu i wymiana poglądów są zawsze cennymi doświadczeniami.

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w minionych kilku miesiącach aktywnie włączał się w debatę nad ostatecznym kształtem Ustawy 2.0. Podczas II Konferencji Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, która na początku czerwca odbyła się na naszej uczelni, szeroko omawiano założenia „Konstytucji dla nauki”. Dr Andrzej Kurkiewicz z Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW prezentował stan prawny ustawy. Poruszano również kwestie konieczności opracowania nowych statutów w uczelniach, nadawania stopni i tytułów naukowych, porządkowania kierunków kształcenia w skali uczelni oraz struktury organizacyjnej. Uczestnicy konferencji wysłuchali także wystąpień m.in. na temat działalności Regionalnego Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii i ochrony prawnej przedmiotów własności intelektualnej.

Temat przyszłości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego był poruszany także podczas XXVI Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych, którą nasz uniwersytet zorganizował 22 czerwca br. Przedstawiciele uczelni wraz z zaproszonymi gośćmi omawiali najnowsze informacje dotyczące zasad i kryteriów przyszłej oceny i kategoryzacji jednostek naukowych. Aleksander Dańda – dyrektor Departamentu Nauki MNiSW – tłumaczył konieczność wprowadzenia nowych zasad. Zdaniem ustawodawcy mają one przyspieszyć wzrost jakości prowadzonych badań naukowych. Obradujących interesował także ostateczny wykaz dyscyplin. Wiele emocji wśród zebranych wzbudziła lista czasopism punktowanych i ich przypisanie do nowych dyscyplin. Temat ewaluacji jednostek naukowych zaprezentował przewodniczący Komisji ds. Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń. Poruszono też kwestie dotyczące ścieżek kariery zawodowej polskich naukowców.

Uczestnicy konferencji dyskutowali o znaczeniu programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w efektywniejszym umiędzynarodowieniu polskiej Nauki. Założenia zaprezentował dr hab. Sebastian Kołodziejczyk – przewodniczący NAWA. Zadania Rady Młodych Naukowców, organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz jej wkład w powstanie nowej ustawy przedstawił dr Paweł Tecmer.

O roli uczelni w regionie oraz współpracy z władzami samorządowymi i instytucjami otoczenia biznesu, a także możliwościach finansowania badań naukowych ze środków regionalnych mówili wicemarszałek kujawsko-pomorski Zbigniew Ostrowski oraz przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji.
Obie konferencje prorektorów znakomicie wpisały się w ogólnopolską dyskusję wokół ostatecznego kształtu Ustawy 2.0. Niewątpliwie były też okazją do wymiany poglądów i opinii środowiska naukowego na temat rozwoju i przyszłości szkolnictwa wyższego w warunkach czekających go zmian.


Drukuj