Inwestujemy w przyszłość UTP

Chodnik przed budynkiem głównym, podobnie jak wejścia boczne do budynków 2.2, 2.4, 2.6, 2.7 oraz wymiana płyt chodnikowych wzdłuż elewacji zachodniej przy bud. 2.2 i 2.3., zostały odnowione, aby poprawić bezpieczeństwo studentów i pracowników, a jednocześnie estetykę otoczenia obiektów przy Al. prof. S. Kaliskiego - opowiada Kanclerz UTP Karolina Sokalska.

Zadanie karkołomne, bo mieliśmy na nie bardzo mało czasu, ale udało się – dodaje. Przeprowadzono również remont pieszo-jezdni wzdłuż południowej elewacji budynku 2.1 w celu dostosowania jej do parametrów drogi pożarowej. Ulepszono warunki techniczne dróg dojazdowych na terenie campusu w Fordonie i utworzono dodatkowe miejsca parkingowe.

To tylko jedna z kilkunastu inwestycji, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich lat. Władze Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego podjęły wiele inicjatyw i przedsięwzięć dotyczących działań modernizacyjnych i remontowych, mających na celu rozbudowę, poprawę stanu oraz unowocześnienie obiektów uczelnianych. Największą i najtrudniejszą pod względem logistycznym inwestycję przeprowadzono w obiektach Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Seminaryjnej 3. Budynek był w bardzo kiepskim stanie, wiele budowlanych prac nas zaskoczyło i musieliśmy reagować na bieżąco i podejmować trudne decyzje. Taki mały armagedon – dodaje pani kanclerz. W ramach poprawy efektywności energetycznej wymieniono stolarkę okienną, docieplono budynek, wyremontowano pomieszczenia, zamontowano nowe instalacje c.o. oraz węzeł cieplny, zainstalowano wentylację, a także system detekcji i sygnalizacji pożaru. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, dlatego szczególnie ważne było przeprowadzenie remontu ogrodzenia frontowego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Powstały nowe chodniki i ogrodzenia wewnętrzne. Wyremontowano również laboratoria. Zdecydowanie poprawił się komfort pracy – podkreśla pani kanclerz. Łączna wartość inwestycji to 9 681 773,01 zł, z dotacją z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości: 6 788 830,48 zł.

Kolejną inwestycją zrealizowaną w latach 2017-2018 była termomodernizacja budynków 3.1 i 3.2 wraz z łącznikiem (zlokalizowanych w campusie w Fordonie przy Al. prof. Kaliskiego 7), a także wymiana oświetlenia wewnętrznego. Łączna wartość inwestycji wyniosła 11 500 736,26 zł. Prace modernizacyjne dotyczące budynków 3.1 i 3.2 wraz z łącznikiem obejmowały wymianę stolarki okiennej, wymianę połaci dachowej i docieplenie. Wymieniono także instalację cieplną wraz z węzłem c.o. Na dachu budynku 3.2 montowane są panele fotowoltaiczne. Mają one być wykorzystane do chłodzenia serwerowni, co zużywa bardzo dużo prądu. Nadmiar pozyskanej z paneli energii chcemy też przeznaczyć na funkcjonowanie budowanej hali hamowni, do zasilania klimatyzatorów czy do nowego budynku dydaktycznego. Efektywność energetyczna jest dla nas bardzo ważna - uzupełnia Karolina Sokalska.

Aby poprawić estetykę uczelni, ale przede wszystkim, usprawnić jej funkcjonowanie, zamontowano wieloskrzydłowe drzwi dostosowane do przepisów BHP i ppoż. W ramach inwestycji wykonano nowy sufit w holu głównym budynku 2.1 wraz z systemem sygnalizacji pożaru, instalacją awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i monitoringiem wizyjnym. Zainstalowano także okablowanie do systemu nagłośnienia z funkcją ewakuacji. Uczelnia poprawiła również dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych dostosowując je do standardów „łamania barier architektonicznych”. W ramach tych działań wymieniono 6 dźwigów wind w budynkach 2.2 oraz 2.3 przy Al. prof. S. Kaliskiego. Zadbano także o strefy relaksu dla studentów.

Na uniwersytecie prowadzone są cały czas inwestycje mające kluczowe znaczenie dla gospodarki regionu. Dzięki uzyskaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpoczęto projekt pt. „Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego". W realizację przedsięwzięcia, którego liderem jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, zaangażowane są także Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. W ramach projektu powstaje nowy obiekt do prowadzenia badań rozwojowych wybranych elementów wyposażenia pojazdów szynowych z innowacyjnym stanowiskiem do badań trwałościowych klocków hamulcowych. Wyniki zostaną wykorzystane do usprawnienia technologii produkcji pojazdów produkowanych przez firmę PESA Bydgoszcz. Użytkownikiem hali będzie Wydział Inżynierii Mechanicznej, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki.

Poprawia się też baza naukowo-dydaktyczna. Na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt przeprowadzono bieżące prace remontowe. Ponadto w ostatnich dwóch latach wymieniono rozdzielnicę prądu, naprawiono dach oraz wybudowano nowy parking wraz z monitoringiem. W ramach restrukturyzacji wydziału powstała pracownia badawcza oraz sala dydaktyczna, która jest jedyną w Polsce tego typu pracownią specjalistyczną wyposażoną m.in. w bieżnię mokrą, suchą kriokomorę, falę uderzeniową, specjalistyczne urządzenia do rehabilitacji poprzez magneto, lasero i elektroterapię zwierząt. Nowoczesna pracownia zoofizjoterapii oraz nowy sprzęt posłuży do terapii manualnej, kinezyterapii i fizjoterapii zwierząt. Umożliwi także zdobywanie doświadczenia oraz prowadzenie badań naukowych. Na wydziale zakończono działania konsolidacyjne. Ich finalizacją było powstanie i oddanie do użytku najnowocześniejszego prosektorium wraz z basenownią, chłodnią i salą operacyjną. Ponadto zadbano także o stworzenie trzech przyjaznych stref relaksu dla studentów. Zainwestowano również w poprawę infrastruktury dydaktycznej przeznaczając na tę inwestycję ponad milion złotych.

Prace związane z konsolidacją jednostek uczelni to wielka sprawa i duże wyzwanie logistyczne – mówi pani kanclerz. Trzeba bowiem przenieść nie tylko sprzęt ale też ludzi. To ogromny wysiłek wielu ekip remontowych naraz – dodaje. Przeniesiono w ten sposób całe Wydawnictwa Uczelniane, archiwum, a także Wydział Rolnictwa i Biotechnologii z ul. Kordeckiego na ul. Suchą. Cały budynek trzeba było przystosować do nowych zadań, m.in. wymienić stolarkę okienną, połcie dachowe, docieplić, zmodernizować laboratoria. Cieszę się, że udało się tak wiele zrobić, tym bardziej, że te inwestycje były prowadzone jednocześnie. Uczelnia rozwija się i pięknieje i z tego powinniśmy być dumni - podsumowuje Karolina Sokalska kanclerz UTP.

Pozostałe inwestycje, które zrealizowano to:

  • W głównym budynku przy Al. prof. S. Kaliskiego 7 przeprowadzono inwestycję pod nazwą „Poprawa warunków bezpieczeństwa i eksploatacji istniejącego budynku 2.1. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy" o łącznej wartości 3 671 211,28 zł, na ten cel uzyskano z MNiSW dotację w wysokości 2 347 731,28 zł.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, wprowadzając optymalne rozwiązania oszczędności energii cieplnej i elektrycznej, dokonał wymiany liczników ciepła wraz z wymianą okablowania w węźle cieplnym w budynku 2.1. Wymieniono także instalację sterownika oświetlenia wraz z systemem testowania optymalnych rozwiązań oszczędności energii elektrycznej w budynku 2.6 oraz 8 tablic bezpiecznikowych wraz z dostosowaniem instalacji oświetleniowej do monitorowania zużycia energii elektrycznej.
    Zmodernizowano również instalację oświetleniową w korytarzach budynku 2.6.
  • Kolejnym przedsięwzięciem było zmodernizowanie węzłów energii cieplnej i elektrycznej w kampusie UTP w Fordonie w celu ich dostosowania do systemu monitorowania i zdalnego zarządzania. W związku z tym w budynkach 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, RCI oraz w Auditorium Novum dokonano wymiany liczników pomiaru ciepła oraz liczników energii elektrycznej.
  • W obiektach kampusu w Fordonie systematycznie prowadzone są bieżące remonty pomieszczeń, aby dostosować je do potrzeb konsolidacji.
  • W budynku należącym do Wydziału Inżynierii Mechanicznej zamontowano bramę oraz wykonano instalację do odprowadzania spalin ze stanowiska badania pojazdów w budynku 3.2.

 

 


Drukuj