Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

 

Dofinansowanie można otrzymać na projekt, który przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

- rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;
- stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
- inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
- propagowanie kultury innowacyjności;
- zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
- integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Wnioski w ramach konkursu należy składać w terminie: od 18.12.2017 r. do 31.01.2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/umo17/

Konsultacji w sprawie przygotowania wniosków udziela Dział Obsługi Projektów.


Drukuj