Konkursy na Zintegrowane Programy Uczelni

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejną edycję konkursów na Zintegrowane Programy Uczelni.

 

Wnioski w ramach konkursów przyjmowane będą w terminie: od 11 czerwca 2018 r. do 5 października 2018 r. za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Nasz Uniwersytet może aplikować w ramach I Ścieżki (alokacja w konkursie wynosi 500 000 000,00 PLN) lub II Ścieżki (alokacja w konkursie wynosi 250 000 000,00 PLN).

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w konkursie. Złożenie wniosku w ramach jednego z konkursów jednocześnie wyklucza możliwość aplikowania w drugim konkursie.

Wnioskodawca nie może również aplikować o dofinansowanie działań, które w takim samym zakresie i dla tych samych odbiorców są realizowane w projektach wyłonionych do dofinansowania w konkursach w Działaniu 3.5 PO WER.

Wniosek musi obejmować swoim zakresem co najmniej 3 spośród następujących modułów:

1) Moduł programów kształcenia:

- dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności;

- wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, kształcących równocześnie praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki uwzględnieniu m.in. programów stażowych powiązanych z programem kształcenia;

- włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.

2) Moduł podnoszenia kompetencji:

- podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

3) Moduł programów stażowych:

- wysokiej jakości programy stażowe dla studentów.

4) Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy:

- wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy;

- wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy (wyniki uczelnianego monitoringu karier zawodowych absolwentów, prognoz zatrudnienia, badania wśród pracodawców w regionie) do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie.

5) Moduł studiów doktoranckich:

- tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów studiów doktoranckich i/oraz włączenie do tych programów działań uzupełniających (jak np. staże dydaktyczne oraz inne formy edukacyjne podnoszące kompetencje naukowe i dydaktyczne doktorantów), realizowanych poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:

· interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich,

· programy studiów doktoranckich realizowane przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi,

· programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

6) Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego:

- działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie: umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia), prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją, umiejętności prezentacyjnych oraz staże dydaktyczne;

- wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia;

- działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków finansowych np. z Horyzontu 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,6176,konkursy-na-zintegrowane-programy-uczelni.html


Drukuj