Zintegrowane Programy Rozwoju Regionalnego

Aktualności

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziś (24.05.2018) konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni na Rzecz Rozwoju Regionalnego.

 

Wnioski w ramach konkursu przyjmowane będą w terminie: od 25 czerwca 2018 r. do 15 października 2018 r. za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Planowana alokacja w konkursie wynosi 300 000 000,00 PLN.

Z katalogu obowiązkowych kryteriów dostępu na szczególną uwagę zasługują:

I. Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w konkursie.
II. Wnioskodawca nie może aplikować o dofinansowanie działań, które w takim samym zakresie i dla tych samych odbiorców są realizowane w projektach wyłonionym do dofinansowania w konkursach w Działaniu 3.5 PO WER jak i planowane do realizacji w konkursach prowadzonych równolegle w Działaniu 3.5 PO WER.
III. Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 18 m-cy i nie przekracza 48 m-cy.
IV. Działania przewidziane do realizacji w projekcie musza być zgodne i wpisywać się w Regionalną Strategię Innowacji województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu.
V. Wniosek musi obejmować swoim zakresem co najmniej 3 spośród następujących modułów:


1) Moduł programów kształcenia:
- dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności;
- wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, kształcących równocześnie praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki uwzględnieniu m.in. programów stażowych powiązanych z programem kształcenia;
- realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców;
- włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.
2) Moduł podnoszenia kompetencji:
- podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.
3) Moduł programów stażowych:
- wysokiej jakości programy stażowe dla studentów.
4) Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy:
- wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy;
- wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy (wyniki uczelnianego monitoringu karier zawodowych absolwentów, prognoz zatrudnienia, badania wśród pracodawców w regionie) do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie.
5) Moduł studiów doktoranckich:
- tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów studiów doktoranckich i/oraz włączenie do tych programów działań uzupełniających (jak np. staże dydaktyczne oraz inne formy edukacyjne podnoszące kompetencje naukowe i dydaktyczne doktorantów), realizowanych poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:
· interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich,
· programy studiów doktoranckich realizowane przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi,
· programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.
6) Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego:
- działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie: umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia), prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją, umiejętności prezentacyjnych oraz staże dydaktyczne;
- wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia;
- działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków finansowych np. z Horyzontu 2020.Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/reg18/


Konsultacji w sprawie przygotowania projektu udziela Dział Obsługi Projektów.

Drukuj