Uczelnia dostępna

Dział Obsługi Projektów informuje, że dnia 14 marca 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19  „Uczelnia dostępna”, który dotyczy realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

Wnioskodawca - Uczelnia może złożyć wyłącznie jeden wniosek w konkursie.
Wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 15 kwietnia 2019 r. (godz. 08:15) do dnia 28 czerwca 2019 r. (godz. 14:00).

Kwota dostępna w konkursie wynosi 200 000 000,00 PLN a maksymalny poziom dofinansowania to 97%.

Projekt ma obejmować wsparciem zmiany organizacyjne, podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Uczelnie wybrane do dofinansowania otrzymają wsparcie na likwidację barier w dostępie do studiów oraz będą mogły wprowadzić do swoich programów nauczania działania zapewniające ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami (na przykład: egzaminy czy wykłady on-line; możliwość załatwienia spraw studenckich przez Internet). Co istotne, projekt nie może dotyczyć wyłącznie działań związanych z niwelowaniem barier architektonicznych w budynkach i musi obejmować swoim zakresem merytorycznym równocześnie inne działania zwiększające dostępność edukacji dla tej grupy osób.


Działania realizowane w projekcie muszą prowadzić do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej, właściwego dla danej uczelni ze względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Modele uczelni dostępnej, określające zakres wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając różny stan dostosowania uczelni na etapie aplikowania w konkursie „Uczelnia dostępna” stanowią załącznik do Regulaminu Konkursu.
Projekt, na wszystkich jego etapach kluczowych dla prawidłowego wdrażania działań służących zapewnieniu dostępności na uczelni, jest realizowany w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Narodowego Centrum Badan i Rozwoju


Drukuj