Najlepsi z najlepszych 4.0.

Informujemy, że MNiSW uruchomiło kolejną edycję konkursu "Najlepszy z najlepszych 4.0"

O przyznanie środków finansowych w ramach projektu może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub grupa studentów.

Muszą oni spełniać następujące warunki:

  • być studentem/studentką studiów I/II stopnia uczelni, która składa wniosek,
  • posiadać udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2,
  • posiadać pozytywna opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

Pula środków w tej edycji to 12 332 482 PLN. Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

- 80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;
- 320 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

Okres realizacji projektu to maksymalnie 12 miesięcy (data końcowa nie może przekraczać poza datę 30 czerwca 2020 r.).

Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni należy złożyć do 28 czerwca 2019 r. w formie dokumentu elektronicznego doręczonego za pomocą: ePUAP, e-nośnika

Więcej informacji odnośnie konkursu na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Drukuj