Zintegrowane Programy Uczelni

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkursy na Zintegrowane Programy Uczelni (w ramach PO WER Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych).

Nabór prowadzony będzie w ramach trzech ścieżek:

I. Dla najszerszego grona uczelni

Alokacja środków w ramach tego konkursu wynosi 500 mln złotych. O granty mogą ubiegać się uczelnie publiczne i niepubliczne kształcące co najmniej 200 studentów i posiadające pozytywną ocenę kształcenia PKA na prowadzonych przez siebie kierunkach. Poziom maksymalnego dofinansowania zależy od liczby studentów i może wynieść od 3 do 30 mln złotych (dla uczelni kształcących 5001-10000 studentów – 12 000 000 PLN).

II. Dla uczelni średniej wielkości

Drugi konkurs – z budżetem w wysokości 250 mln zł – przeznaczony jest dla uczelni publicznych i niepublicznych kształcących nie więcej niż 20 tys. studentów, na których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie B lub niższą. Poziom maksymalnego dofinansowania zależy od liczby studentów i może wynieść od 3 do 20 mln złotych (dla uczelni kształcących 5001-10000 studentów – 12 000 000 PLN).

III. Dla największych i najsilniejszych

W trzecim konkursie do rozdysponowania będzie suma 250 mln złotych. Jest on dedykowany uczelniom, które mogą się pochwalić oceną parametryczną na poziomie A lub A+ na większości wydziałów.

W ramach ścieżki I lub II dofinansowanie można otrzymać na projekt, który swym zakresem merytorycznym będzie obejmował co najmniej 3 ze wskazanych modułów działań:

1. Moduł programów kształcenia:

- dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności;

- wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, kształcących równocześnie praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki uwzględnieniu m.in. programów stażowych powiązanych z programem kształcenia;

- realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców;

- włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.

2. Moduł podnoszenia kompetencji:

- podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

3. Moduł programów stażowych:

- wysokiej jakości programy stażowe dla studentów.

4. Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy:

- wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy;

- wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy (wyniki uczelnianego monitoringu karier zawodowych absolwentów, prognoz zatrudnienia,badania wśród pracodawców w regionie) do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie;

5. Moduł studiów doktoranckich:

- tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów studiów doktoranckich i oraz włączenie do tych programów działań uzupełniających (jak np. staże dydaktyczne oraz inne formy edukacyjne podnoszące kompetencje naukowe i dydaktyczne doktorantów), realizowanych poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:

* interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich,

* programy studiów doktoranckich realizowane przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi,

*programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

6. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego:

- działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie: umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia), prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją, umiejętności prezentacyjnych oraz staże dydaktyczne;

- wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia;

- działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków finansowych np. z Horyzontu 2020.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 26 czerwca 2017 r. do 15 września 2017 r.

Szczegółowe informacje dot. konkursów dostępne są na stronie NCBiR (http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5231,ogloszenie-konkursow-na-zintegrowane-programy-uczelni-sciezka-i-powr-03-05-00-ip-08-00-pz117-sciezka-ii-powr-03-05-00-ip-08-00-p.html).

Konsultacji w sprawie udziela Dział Obsługi Projektów (ul. Kaliskiego 7, bud. RCI, p. B 106 – 109).


Drukuj