Uczelnia kreatorem kompetencji kadr MŚP

1.Ogólne informacje o projekcie:

Tytuł: Uczelnia kreatorem kompetencji kadr MŚP

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Beneficjent: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka realizująca projekt: Wydział Zarządzania

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-W021/18-00
Całkowita wartość projektu: 698 700,00 zł.
Kwota dofinansowania ze środków UE: 588 864,36 zł.
Kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej: 88 874,64 zł.
Wkład własny: 20 961,00 zł.
Okres realizacji: od 1.01.2020 do 31.12.2021.

2. Opis projektu

Projekt obejmuje swoim zakresem stworzenie i realizację 6 kursów masowych otwartych kursów edukacyjnych (MOOC) dostępnych dla wszystkich chętnych w formie e-learningu. Kursy będą bezpłatne i powszechnie dostępne oraz zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie MNiSW. Platforma oparta na spolszczonej platformie Open EdX będzie zawierała kursy w formie e-learningu/MOOC. Platforma Open edX będzie udostępniana jako oprogramowanie typu Open-Source na licencji AGPL. Nie będzie ograniczeń w wykorzystaniu zasobów platformy w celu tworzenia i udostępniania kursów. Realizacja kursów w projekcie będzie prowadzić do uzyskania kompetencji odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym, tj. informatycznych, analitycznych, rozwiązywania problemów, komunikacyjnych oraz w zakresie przedsiębiorczości.

Kursy e-learningowe, które zostaną opracowane w ramach projektu:

1.Efektywna komunikacja i zarządzanie zespołem
2.Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
3.Zarządzanie finansami dla nie finansistów
4.Excel w przedsiębiorstwie
5.Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
6.Nowoczesny marketing i własny sklep internetowy


3.Cel projektu:

Podniesienie kompetencji wśród 510 osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez uczestnictwo 600 osób w 6 masowych kursach edukacyjnych e-learningowych (MOOC) stworzonych i realizowanych w ramach Zad. 1 i Zad. 2 w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2021.

4. Główne rezultaty:
• Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS =510 osób
• Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju=600 osób


5. Grupa docelowa

Kursy są dedykowane do przedsiębiorców i pracowników sektora MŚP. Nie ogranicza to realizacji kursów przez wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani nabyciem umiejętności: informatycznych, analitycznych, rozwiązywania problemów, komunikacyjnych oraz w zakresie przedsiębiorczości.

6. Zadania w projekcie:

Zadanie 1: Stworzenie 6 kursów edukacyjnych dla MŚP w formie e-learningu

Zadanie 2: Realizacja 6 kursów edukacyjnych dla MŚP w formie e-learningu

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie zostanie udostępniony po zamieszczeniu kursów e-learningowych na specjalnie utworzonej platformie w 2021 roku.


Drukuj