Architektura

ARCHITEKTURA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

architektura

Architektura to kierunek interdyscyplinarny łączący w swojej ofercie kształcenia wiedzę zarówno techniczną, artystyczną, jak i humanistyczną.

Co będziesz studiował - tutaj zdobędziesz wiedzę z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, ale przede wszystkim nauczysz się projektowania architektonicznego i urbanistycznego, poznasz współczesne metody projektowe i trendy architektoniczne. Rozwiniesz swoją kreatywność i nauczysz się jak zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi opracować projekt spełniający wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne, który wpłynie na kształtowanie środowiska człowieka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - pod kierunkiem kadry wykładowców będących jednocześnie praktykami zawodu, zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci na podjęcie pracy w kraju, w państwach członkowskich Unii Europejskiej i poza jej granicami. Studia na tym kierunku przygotują Cię w pełni do wykonywania zawodu architekta, rozwiną jako człowieka i kreatora przestrzeni.

Szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek architektura znajdziesz na stronie wydziałowej http://www.wbaiis.utp.edu.pl

Kryteria przyjęć:
 
architektura I stopnia – 4-letnie (inżynier architekt)
 
Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym, złożonym z dwóch etapów (EPetap I + EPetap II) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 1,5M(pp)] + [ 1,5M(2pr) lub F(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr) lub HS(pp albo 2pr)] + [EP etap I + EP etap II]
 
Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta. Egzamin składa się z dwóch etapów:
Etap I: rysunek odręczny – rysunek z natury, na podstawie przedstawionych elementów kompozycji. Ocena od 0 do 150 punktów.
Etap II: test z wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej – kompozycja o charakterze architektonicznym. Ocena od 0 do 150 punktów.
 
Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 150 punktów.

Drukuj