ARCHITEKTURA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Spis treści:

Architektura - charakterystyka kierunku studiów

Praca architekta to przede wszystkim projektowanie budynków, definiowanie układów funkcjonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów przestrzennych i koordynacja prac innych branż biorących udział w procesie budowlanym. Szczególną rolę w pracy architekta odgrywa połączenie prawidłowych rozwiązań funkcjonalnych z wysokim poziomem estetycznym budynku.
Architekt zajmuje się:
  • Projektowaniem budynków o różnych funkcjach (np. mieszkaniowe, usługowe, użyteczności publicznej, przemysłowe) i różnej konstrukcji (np. murowane, szkieletowe).
  • Koordynowaniem prac projektantów innych branż (m. in. konstruktorów, projektantów branży sanitarnej, czy elektrycznej).
  • Kreowaniem wizji funkcjonowania budynku, przestrzeni półpublicznej, publicznej, czy całego miasta.
  • Projektowaniem osiedli mieszkaniowych wraz z terenami towarzyszącymi (np. parkingi, zieleńce, place zabaw, tereny rekreacyjne).
  • Projektowaniem rozwiązań funkcjonalnych dla budynku.
  • Adaptacją istniejących budynków do nowych funkcji użytkowych.
  • Projektowaniem prac budowlanych (w tym konserwatorskich) przy obiektach zabytkowych.
  • Opracowywaniem programów rewitalizacyjnych (przy współudziale innych specjalistów).
  • Projektowaniem wnętrz.
  • Tworzeniem wizualizacji projektów architektonicznych.

Kształcenie na kierunku Architektura rozpoczęło się w roku akademickim 2011.

Forma, czas trwania, specjalności.

Czas trwania studiów: 4 letnie
Tryb studiów: stacjonarne

W czasie studiów będziesz korzystał z nowoczesnej bazy dydaktycznej Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, zlokalizowanej w głównym kampusie Uczelni, przy ul. Kaliskiego w bydgoskiej dzielnicy Fordon.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Architektura i studiuj na UTP!

 

ARCHITEKTURA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Architektura powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS).

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Co będziesz studiował?

Architektura jest kierunkiem interdyscyplinarnym, który łączy zagadnienia techniczne, inżynierskie z artystycznymi i humanistycznymi. W trakcie kształcenia będziesz studiował podstawowe przedmioty nauk humanistycznych i ścisłych (w tym: historię sztuki, matematykę, geometrię wykreślną) oraz przedmioty kierunkowe, m.in. teorię architektury i urbanistyki, historię architektury, konstrukcje i materiałoznawstwo budowlane, architekturę krajobrazu, rysunek odręczny i malarstwo, instalacje budowlane, infrastrukturę miasta. Szczególną wagę podczas studiów na kierunku Architektura mają dwa przedmioty: Studio Projektowe Architektury oraz Studio Projektowe Urbanistyki, podczas których nauczysz się podstawowych zasad projektowania pojedynczych obiektów architektury (m. in. mieszkaniowych, usługowych, użyteczności publicznej), jak i przestrzeni miejskich. Studia Projektowe odbywają się w małych grupach, zapewniając dobry, bezpośredni kontakt z wykładowcami. Podczas studiów architektonicznych rozwiniesz swoje umiejętności rysunkowe, wrażliwość plastyczną, wyobraźnię przestrzenną oraz umiejętności logicznego rozumowania. Będziesz wykorzystywać zaawansowane techniki komputerowe, w tym projektowanie 3D i parametryczne (BIM).
 
Ostatni semestr studiów w całości przeznaczony jest na odbycie praktyk zawodowych, które wprowadzą w realia funkcjonowania biura architektonicznego i przygotują do pracy zawodowej po studiach. Z kolei podczas wakacji pomiędzy kolejnymi latami studiów będziesz uczestniczyć w krótkich praktykach inwentaryzacyjnych oraz plenerze rysunkowym.
 
Oferujemy także interesujące przedmioty obieralne, które pomogą rozwinąć Twoje zainteresowania, m.in. projektowanie energooszczędne, architektura przestrzeni publicznych, projektowanie w obszarze historycznym, czy projektowanie detalu architektonicznego.
 

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Architektura?

Po studiach na kierunku Architektura będziesz przygotowany do podjęcia pracy związanej z architekturą i urbanistyką. Najczęstszą drogą zawodową naszych absolwentów jest podjęcie pracy w biurze architektonicznym, co daje możliwość tworzenia własnych projektów architektonicznych i obserwowanie powstawania na ich podstawie prawdziwych budowli. Ale możliwe są też inne ścieżki zawodowe: praca w firmach wykonawczych, deweloperskich, instytucjach administracji państwowej i samorządowej, pracowniach konserwatorskich, czy pracowniach związanych z projektowaniem wnętrz.
Po ukończeniu pierwszego stopnia studiów na kierunku Architektura będziesz mógł ubiegać się o uprawnienia architektoniczne w ograniczonym zakresie. Będziesz mógł także kontynuować edukację na studiach II stopnia, by w przyszłości mieć możliwość uzyskania uprawnień architektonicznych bez ograniczeń.
 

Dlaczego studia na Architekturze na UTP w Bydgoszczy?

Architektura przez swoją interdyscyplinarność pozwala na równoczesne rozwijanie umiejętności inżynierskich i artystycznych. Pozwala na wyzwolenie kreatywności i pomysłowości, przy jednoczesnej praktycznej nauce zawodu, będącego częścią inwestycyjnego procesu budowlanego.

Architektura na UTP w Bydgoszczy prowadzona jest w małych, elitarnych grupach, co zapewnia lepszy, bezpośredni kontakt z wykładowcami. Umożliwia to budowanie indywidualnych relacji i wysokie spersonalizowanie procesu dydaktycznego.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Architektura i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek Architektura I stopnia - 4-letnie (inżynier architekt)

Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym (EP) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 1,5M(pp)] + [ 1,5M(2pr) albo F(pp albo 2pr) albo H(pp albo 2pr) albo HS(pp albo 2pr)] + [EP]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta. Szczegóły dostępne tutaj.


Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTPDrukuj