Architektura krajobrazu

architektura krajobrazu

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

„Architektura krajobrazu jest przede wszystkim sztuką i jej najważniejszą funkcją jest tworzenie i ochrona piękna w otoczeniu siedzib ludzkich oraz szerzej w naturalnej scenerii kraju.”
Eliot. Ch. W.

specjalności:

 • ARCHITEKTURA OBIEKTÓW KRAJOBRAZU
 • OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU

Co będziesz studiował - zaczniemy od biologii, ekologii, matematyki, geometrii wykreślnej, historii sztuki, rysunku i rzeźby, przedmiotów humanistycznych. Następnie dojdą kolejne przedmioty kierunkowe, które pozwolą Ci uzyskać wiedzę i umiejętności z fizjografii, geodezji i kartografii, gleboznawstwa, szaty roślinnej i fauny, dendrologii i roślin ozdobnych, sztuki ogrodowej, grafiki inżynierskiej, waloryzacji krajobrazu, projektowania obiektów architektury krajobrazu, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, materiałoznawstwa budowlanego, budownictwa małej architektury, dokumentacji budowlanej, urządzania i pielęgnowania oraz rewaloryzacji obiektów architektury krajobrazu. Tę wiedzę uzupełni poznanie prawa dotyczącego środowiska i krajobrazu oraz ekonomiki i zarządzania firmą.

Dużą część programu studiów stanowią praktyczne zajęcia z rysunku i rzeźby, blok zajęć projektowych i ćwiczeń terenowych oraz co najmniej 8 tygodni praktyki zawodowej w kraju lub za granicą.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz pracować w biurach projektowych architektury krajobrazu, w przedsiębiorstwach i firmach urządzających i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, w biurach planowania przestrzennego, w parkach krajobrazowych, w administracji rządowej i samorządowej. Możesz założyć własne biuro projektowe lub firmę realizującą urządzanie i pielęgnowanie obiektów krajobrazowych.

Kryteria przyjęć:

Ranking sumy punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

∑= [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr) lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)]

Kształcenie na kierunku Architektura krajobrazu na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii naszego Uniwersytetu rozpoczęło się w roku akademickim 2011/2012. Kierunek uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Zajęcia realizowane są w trzech podstawowych blokach:

 • artystycznym,
 • przyrodniczym,
 • projektowym.

Po ukończeniu studiów zdobędziesz tytuł zawodowy inżyniera architekta krajobrazu.

Podczas wielokierunkowego kształcenia będziesz korzystał z bazy dydaktycznej:

 • Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii,
 • Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

W procesie dydaktycznym wspomagają nas:

 • Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Myślęcinku,
 • Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.

W czasie studiów możesz realizować ciekawe, poszerzające wiedzę praktyki w kraju i za granicą.

W zakresie kształcenia praktycznego, z Uniwersytetem współpracuje duża grupa lokalnych przedsiębiorstw z branży kształtowania terenów zieleni.

Studia inżynierskie przygotują Cię m. in. do:

 • wykonywania prac inwentaryzacyjnych i wyceny szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu,
 • projektowania, kierowania, nadzoru i zarządzania budową oraz pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu.

Będziesz mógł pracować w jednostkach odpowiedzialnych za kształtowanie obiektów architektury krajobrazu, czyli w firmach projektujących, realizujących i pielęgnujących tereny zieleni oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

wizualizacja arch

Autor wizualizacji: inż. arch. Przemysław Dereszewski (absolwent WRiB UTP)

Dzięki współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszczy, na terenie kampusu uniwersyteckiego w Fordonie powstaje ogród dendrologiczny jako zaplecze dydaktyczne dla nauczania wiedzy o roślinności trwałej, dostępny nie tylko dla studentów, ale i wszystkich zainteresowanych bogactwem przyrodniczym terenów zieleni.

Jeśli chciałbyś dodatkowo rozwijać swoje umiejętności i realizować projekty badawcze możesz dołączyć do Koła Naukowego Architektury Krajobrazu KNAK.

knak

 

Pracownia Botaniki, Ekologii i Architektury Krajobrazu zaprasza także do czynnego zaangażowania się w działalność Koła Naukowego Botaniki.


Drukuj