Oferta dydaktyczna

AUTOMATYKA I ELEKTRONIKAstacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)profil praktyczny

Spis treści:

Automatyka i Elektronika - charakterystyka kierunku studiów

Jest to kierunek o profilu praktycznym, co oznacza, że ponad połowa prowadzonych zajęć ma charakter praktyczny (są to laboratoria, ćwiczenia, zajęcia projektowe). Taki profil pozwala studentom na zdobycie umiejętności praktycznych oraz pożądanych w pracy zawodowej kompetencji społecznych. Cechą szczególną kierunku jest szeroki zakres wiedzy, który obejmuje kierunek (m.in. automatykę, elektronikę, elektrotechnikę, technikę cyfrową i mikroprocesorową, podstawy telekomunikacji i informatyki) oraz 6 miesięczna praktyka przygotowująca studenta do wykorzystania zdobytej wiedzy i ułatwiająca wejście na rynek pracy. Absolwent kierunku Automatyka i Elektronika będzie posiadał umiejętność:
• projektowania i eksploatacji systemów automatyki i układów elektronicznych,
• rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów przemysłowych,
• zastosowania sterowników przemysłowych w procesach technologicznych, projektowania i budowy układów elektronicznych, energoelektronicznych
• weryfikacji działania układów automatycznej regulacji z wykorzystaniem symulacji komputerowych.

Forma, czas trwania, specjalności.

 Czas trwania studiów : 3,5 roku
 Tryb studiów: stacjonarne – profil praktyczny
 Studiując Automatykę i Elektronikę zdobędziesz wykształcenie  w specjalności:
W czasie studiów będziesz korzystał przede wszystkim z bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Automatyka i elektronika i studiuj na UTP!

AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA – stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

 

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Automatyka i Elektronika powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I).

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Laboratorium Inteligentnych Instalacji Elektrycznych w trakcie drzwi otwartych

Co będziesz studiował?

Rozpoczęcie studiów na kierunku Automatyka i Elektronika umożliwi Ci zdobycie umiejętności dotyczących eksploatacji i projektowania systemów automatyki oraz układów elektronicznych, rozwiązywania problemów powiązanych z szeroko pojętą automatyzacją procesów przemysłowych, wykorzystania sterowników przemysłowych w procesach technologicznych, projektowania i budowy układów elektronicznych, jak i energoelektronicznych a także weryfikacji działania układów automatycznej regulacji z użyciem symulacji komputerowych.

W programie studiów uwzględniono szeroki zakres zagadnień dotyczący m.in.: automatyzacji procesów przemysłowych, projektowania oraz budowy systemów pomiarowych, projektowania oraz budowy różnorakich układów elektronicznych i energoelektronicznych, kwestii modelowania obiektów i układów automatycznej regulacji, metrologii i technik pomiarowych, projektowania oraz zarządzania sieciami teleinformatycznymi, protokołów komunikacyjnych stosowanych w automatyce przemysłowej, automatyki budynkowej i inteligentnych instalacji elektrycznych, sterowania maszyn i napędów elektrycznych, programowania w językach niskiego, jak i wysokiego poziomu, prowadzenia przedsiębiorstwa na rynku.

Stanowisko do uruchamiania aplikacji oraz nauki podstaw programowania sterowników przemysłowych PLC

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Automatyka i elektronika?

Potencjalne miejsca zatrudnienia to firmy przemysłowe, w których procesy technologiczne są zautomatyzowane m.in.: przemysł elektromaszynowy, elektrotechniczny, elektroniczny, samochodowy, spożywczy, chemiczny, celulozowo-papierniczy, firmy działające w obszarze automatyki budynkowej oraz inteligentnych instalacji elektrycznych, działy głównego automatyka w zakresie utrzymania ruchu, biura projektowe, własna działalność gospodarcza.

Dlaczego studia na Automatyce i elektronice na UTP w Bydgoszczy?

Charakterystycznym dla kierunku jest praktyka zawodowa, trwająca 6 miesięcy. Jest to dla Ciebie możliwość wykorzystania oraz sprawdzenia zdobytej wiedzy i umiejętności. Ułatwi Ci to tym samym odnalezienie się na rynku pracy. W związku z tym jako absolwentem tego kierunku będziesz atrakcyjnym i poszukiwanym pracownikiem we wszystkich sektorach przemysłu.

Będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania w kilku kołach naukowych działających na Wydziale a także pracować naukowo w ramach projektów naukowo-badawczych prowadzonych przez pracowników Wydziału. Część studiów będziesz mógł odbyć za granicą (np. Hiszpania, Norwegia, Dania) w ramach programu ERASMUS lub w Politechnikach w Polsce w ramach programu MOSTECH. Wydział ściśle współpracuje z przemysłem z regionu kujawsko-pomorskiego, w wyniku czego program studiów jest dostosowywany do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Wydział oferuje praktyki studenckie w renomowanych firmach np. ORLEN Serwis, APATOR,  Mondi Świecie,  ENEA, ENERGA, Zakład Energoelektroniki TWERD, Pepsi-Cola Bottlers Poland czy CIECH Soda Polska.

Wycieczka edukacyjna studentów kierunku automatyka i elektronika do firmy PESA SA

Na uwagę zasługuje również dobrze wyposażona biblioteka z dostępem do baz naukowych (m.in. IEEE, Web of Science) oraz czasopism i innych wydawnictw (Science, Nature, Springer Link, Wiley i innych). Ponadto Bydgoszcz stanowi ciekawe i malownicze miasto z dobrą infrastrukturą komunikacyjną. Uczelnia posiada również stosowną bazę socjalną (Dom Studenta, Restauracja Uniwersytecka).

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Automatyka i elektronika i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek automatyka i elektronika I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

specjalność:

  • AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)] lub I(3pp albo 6pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTP


Drukuj