Biotechnologia

BIOTECHNOLOGIA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

specjalności:

  • biotechnologia STOSOWANA
  • biotechnologia w produkcji zwierzęcej

Co będziesz studiował - w planie studiów kierunku biotechnologia znajdziesz szereg interesujących przedmiotów kierunkowych takich jak: genetyka i hodowla roślin/zwierząt, botanika, cytogenetyka, biologia komórki, mikrobiologia, fizjologia roślin i zwierząt, embriologia, biologia molekularna, biotechnologia drobnoustrojów, mikologia. Aby poszerzyć wiedzę i umiejętności biotechnologiczne w planie studiów przewidziane są również przedmioty specjalnościowe takie jak: kultury tkankowe i komórkowe roślin/zwierząt, wirusologia molekularna, biotechnologia w produkcji roślinnej i zwierzęcej, biotechnologia przemysłowa, biotechnologia żywności pochodzenia roślinnego. Aby zapoznać się z materiałem zaproponowanym w przedmiotach kierunkowych i specjalnościowych niezbędne jest zdobycie wiedzy w zakresie przedmiotów podstawowych, do których zalicza się chemię, matematykę oraz fizykę i biofizykę. W ofercie kierunku znajduje się także kilka przedmiotów o charakterze informatycznym (np. grafika inżynierska, technologia informacyjna) oraz przedmioty o charakterze ekonomicznym i humanistycznym (np. ekonomia, bezpieczeństwo pracy i ergonomia, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, etyka, socjologia, filozofia).

Gdzie i jaka czeka Cię praca - będziesz przygotowany do pracy w szeroko pojętym przemyśle biotechnologicznym i w przemysłach pokrewnych oraz w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, do wykonywania podstawowej analityki i prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, np. w laboratoriach kultur in vitro, laboratoriach analitycznych i diagnostycznych, kontroli jakości. Liczni absolwenci biotechnologii z sukcesem pracują w renomowanych laboratoriach na całym świecie, a spora grupa już obroniła doktoraty oraz zajmuje się pracą naukową.

Kryteria przyjęć

biotechnologia I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp) + 2B(pp albo 2pr)

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub biologii, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.


Drukuj