INSPEKCJA WETERYNARYJNA – stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Spis treści:

Inspekcja Weterynaryjna- charakterystyka kierunku studiów

 Inspektor Weterynaryjny zajmuje się:
  • zadaniami na poszczególnych poziomach administracji w Inspektoracie Weterynaryjnym,
  • nadzorowanymi procesami wytwarzania żywności pochodzenia zwierzęcego w zakładach produkcyjnych lub w Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
  • projektowanie oraz nadzorem systemów jakości w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego i pasz dla zwierząt,
  • wprowadzaniem do obrotu produktów rolno-spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
  • wprowadzaniem do obrotu środków żywienia zwierząt w przedsiębiorstwach sektora paszowego,
  • działaniami w zespołach zarządzania kryzysowego, ośrodkach doradztwa rolniczego i placówkach edukacyjnych.

Kształcenie na kierunku Inspekcja Weterynaryjna rozpoczęło się w roku akademickim 2007/2008. Kierunek w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022 uzyskał certyfikat Studia z Przyszłością.

Forma, czas trwania, specjalności

Czas trwania studiów : 3,5 roku
Tryb studiów: stacjonarne
 W czasie studiów będziesz korzystał/a głównie z nowoczesnej bazy dydaktycznej i laboratoryjnej Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Inspekcja Weterynaryjna i studiuj na UTP!

inspekcja

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Inspekcja Weterynaryjna warto zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród biologii (B), chemii (Ch), matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) lub geografii (G).

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Co będziesz studiował/a?

W trakcie kształcenia będziesz studiował/a podstawowe przedmioty nauk humanistycznych i ścisłych oraz przedmioty kierunkowe m.in. chów i hodowlę zwierząt, żywienie zwierząt, mikrobiologię, fizjologię zwierząt, prawo branżowe, systemy zarządzania jakością i wiele innych. Będziesz miał/a możliwość odbycia 4- tygodniowych praktyk po 6 semestrze studiów. Oferujemy interesujące przedmioty do wyboru, o których zdecydujesz sam/a.  Program kształcenia zaprojektowano w taki sposób, aby absolwent/ka posiadał/a wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie.

 

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Inspekcja Weterynaryjna?

Po studiach na kierunku Inspekcja Weterynaryjna będziesz przygotowany/a do pracy w szeroko pojętej administracji nadzorującej bezpieczeństwo rynku rolno-spożywczego i w zakładach produkcyjnych z branży rolno-spożywczej. Będziesz mógł/mogła podjąć pracę w laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych oraz kontroli jakości przy wykonywaniu podstawowej analityki i prac badawczych z użyciem materiału biologicznego oraz prowadzenia nadzoru procesów wytwórczych stosowanych w przemyśle spożywczym. Jeśli interesuje Cię rozwijanie pasji naukowej, zapraszamy na studia II i III stopnia, by w przyszłości podjąć pracę na uczelni lub w instytucjach badawczych i naukowych.

Dlaczego studia na Inspekcji Weterynaryjnej na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy?

To niepowtarzalna szansa zdobycia umiejętności jednoczesnego utrzymania warunków dobrostanu zwierząt hodowlanych i doświadczalnych (w tym w zakresie ich prawidłowego żywienia oraz zwalczania chorób zakaźnych), wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego (od prawidłowego zagospodarowania po utylizację produktów ubocznych) oraz spełnienia wymogów produkcyjnych, rynkowych i sprzedaży bezpośredniej tychże produktów. Jako specjalista w zakresie oceny jakości żywności pochodzenia zwierzęcego, empirycznie poznasz zasady wytwarzania, obrotu oraz stosowania pasz (w tym także pasz leczniczych i suplementów żywieniowych dla zwierząt), a także nabędziesz umiejętności prawidłowego pozyskiwania, zabezpieczania i transportu próbek oraz wykonywania standardowych testów laboratoryjnych i ich analizy.

 

Realizowany na WHiBZ kierunek kształcenia Zoofizjoterapia otrzymał certyfikat „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Inspekcja Weterynaryjna i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek Inspekcja Weterynaryjna I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 1,5pr) + JO(pp albo 1,5pr) + M(pp )] + [M(1,5pr) lub 2B(pp albo 1,5pr) lub 1,5Ch(pp albo 1,5pr) lub F(pp albo 1,5pr) lub G(pp albo 1,5pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTPDrukuj