Zarządzanie

ZARZĄDZANIE - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie)

Co będziesz studiował - zarządzanie to kierunek o profilu ogólnoakademickim, na którym zdobędziesz wiedzę z zakresu: zarządzania i ekonomii, marketingu i promocji, sprzedaży i reklamy, zarządzania zasobami ludzkimi i projektami, zarządzania strategicznego, zarządzania jakością, informatyki w zarządzaniu. Zyskasz umiejętności: projektowania i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, posługiwania się narzędziami marketingowymi, sprawnego kierowania zespołem pracowników.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz zostać specjalistą lub menedżerem ds. marketingu, ds. zarządzania zasobami ludzkimi, ds. zarządzania jakością, ds. zarządzania finansami, specjalistą w administracji państwowej i samorządowej, menedżerem w instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach pozarządowych.

Kryteria przyjęć

ZARZĄDZANIE I stopnia - 3-letnie (licencjat)

specjalności:

  • MARKETING W ORGANIZACJI
  • ZARZĄDZANIE W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ
  • ZARZĄDZANIE W HANDLU I USŁUGACH
  • ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM
Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G),biologii (B), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp) + JO(pp) + M(pp)] + [M(pr) lub H(pr) lub WOS(pr) lub G(pr) lub B(pr) lub Ch(pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.


Drukuj