Architektura

architektura 2st

Organizacja studiów – studia drugiego stopnia na kierunku architektura trwają 3 semestry i prowadzone są w formie stacjonarnej.

Twoje kwalifikacje – program studiów obejmuje wiedzę techniczną oraz wiedzę z zakresu nauk humanistycznych.

Zakładane efekty kształcenia – jako absolwent będziesz posiadał gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego,
  • historii i teorii architektury, teorii urbanistyki, sztuk pięknych, nauk technicznych i nauk humanistycznych,
  • kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących między ludźmi a obiektami architektonicznymi i otaczającą przestrzenią,
  • stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych z uwzględnieniem czynników społecznych,
  • rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów, w tym osobom niepełnosprawnym,
  • stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania, a także realizacji i użytkowania obiektu architektonicznego oraz organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi w kraju oraz państwach Unii Europejskiej,
  • rozumienia roli zawodu architekta w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska,
  • stosowania zasad etyki zawodowej.

Absolwent jest przygotowany do zdobycia uprawnień zawodowych i wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie. Może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Twoja potencjalna praca – absolwenci architektury mogą podjąć działalność twórczą w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego w istniejących pracowniach architektonicznych lub założyć własną działalność z zakresu projektowania architektonicznego. Znajdują zatrudnienie m.in. w: wydziałach architektury i urbanistyki administracji samorządowej, pracowniach konserwatorskich, przedsiębiorstwach budowlanych czy agencjach reklamowych. Pracują przy organizacji wystaw, targów oraz projektowaniu scenografii.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.wbaiis.utp.edu.pl


Drukuj