Architektura Wnętrz – studia drugiego stopnia

Spis treści:

Architektura wnętrz – opis kierunku

Kierunek Architektura Wnętrz oferuje studia magisterskie o profilu praktycznym. Przygotowuje do podjęcia pracy zawodowej  w zakresie projektowania wnętrz, mebli, wystaw, scenografii oraz projektowania graficznego.

Forma studiów

Stacjonarne

Poziom kształcenia

Drugiego stopnia

Języki wykładowe

polski

Limit miejsc

30

Czas trwania

2-letnie

Wyróżnikiem kierunku jest osadzenie na Uczelni Technicznej i system studiów praktycznych, co sprawia, że studia bardzo dobrze przygotowują do zawodu.

Podczas studiów studenci zdobywają wiedzę oraz praktyczne umiejętności projektowania wnętrz, mebli, wystaw, przestrzeni scenicznej i widowiskowej, poszerzone o wiadomości z zakresu historii teorii architektury, sztuk pięknych i designu. Ważną częścią programu są przedmioty artystyczne (malarstwo i rysunek), zajęcia z grafiki, komunikacji wizualnej jak również zastosowania różnych technik prezentacji projektu.

Szczególny nacisk kładzie się na zapoznanie studentów z nowymi trendami w projektowaniu, innowacyjność, tzw. projektowanie zrównoważone oraz ekologiczne aspekty projektowania wnętrz a także wyposażenia. Integralną część studiów stanowią plenery, praktyki zawodowe, sympozja, wystawy, konkursy artystyczne i designerskie oraz spotkania z przedstawicielami biur i pracowni projektowych. Studenci mają możliwość prezentowania własnych osiągnięć w uczelnianej Galerii 3.1., aktywnego udziału w pracach kola naukowego Architektury Wnętrz, udziału w warsztatach projektowych czy programie Erasmus.


architektura wnetrz 2st

Wymagania

Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Architektura wnętrz jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia:

a) kierunku obieralnego, po kierunkach: wzornictwo, architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu oraz po kierunkach studiów realizowanych w obszarze sztuki lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: sztuki plastyczne i konserwacja dział sztuki

b) kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do procedury kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Obejmuje ona: przegląd teczek z pracami wskazującymi zainteresowanie kandydata architekturą wnętrz oraz esej/rozmowę z kandydatem. Uzyskanie z procedury kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Architektura Wnętrz i studiuj na UTP!

Architektura wnętrz – o programie studiów


Program studiów obejmuje kompleksowe przygotowanie do zawodu architekta:

  • przedmioty artystyczne: malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, struktury wizualne;
  • przedmioty specjalistyczne: projektowanie wnętrz, mebli, wystaw, scenografii oraz projektowanie graficzne;
  • przedmioty pomocnicze: podstawy budownictwa, materiałoznawstwo, ergonomia, projektowanie oświetlenia, techniki wizualizacji, historia sztuki i designu;
  • wielotygodniowe praktyki zawodowe w organizacjach publicznych i prywatnych.

Zakładane efekty kształcenia:

  • rozwiązywania problemów projektowych obejmujących kształtowanie otoczenia człowieka zgodnie z ich potrzebami użytkowymi,
  • aranżacji przestrzeni poprzez strukturę, kolor, światło i formę z uwzględnieniem efektów estetycznych,
  • projektowania spełniającego wymagania w zakresie technicznym, użytkowym, prawnym i estetycznym,
  • zagadnień budowlanych, materiałowych oraz technologii ich obróbki,
  • twórczej pracy projektowej w pełnym zakresie zagadnień wchodzących w zakres architektury wnętrz,
  • stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania, a także realizacji i użytkowania obiektu architektonicznego oraz organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi w kraju oraz państwach Unii Europejskiej,
  • rozumienia roli zawodu architekta w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska,
  • stosowania zasad etyki zawodowej.

Sprawdź pełen program i zobacz, ile możesz się jeszcze nauczyć!

  • projektowanie wnętrz publicznych i prywatnych o zróżnicowanym charakterze i przeznaczeniu;
  • projektowanie mebli;
  • projektowanie wnętrz wystawowych i handlowych;
  • projektowanie przestrzeni scenicznych i telewizyjnych;
  • projektowanie komunikacji wizualnej i projektowania graficznego;
  • prowadzenie samodzielnej pracowni projektowej lub działalności artystycznej
  • praca w zespołach projektowych;
  • praca artystyczno-badawcza przy upowszechnianiu wartości kulturowych w kształtowaniu otoczenia;
  • współpraca z firmami deweloperskimi;
  • doradztwo w zakresie wystroju i wyposażenia wnętrz;
  • moderowanie stron poświęconych architekturze i designowi.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Architektura Wnętrz i studiuj na UTP!

Jaka praca po studiach architektura wnętrz?

  • projektowanie wnętrz publicznych i prywatnych o zróżnicowanym charakterze i przeznaczeniu;
  • projektowanie mebli;
  • projektowanie wnętrz wystawowych i handlowych;
  • projektowanie przestrzeni scenicznych i telewizyjnych;
  • projektowanie komunikacji wizualnej i projektowania graficznego;
  • prowadzenie samodzielnej pracowni projektowej lub działalności artystycznej
  • praca w zespołach projektowych;
  • praca artystyczno-badawcza przy upowszechnianiu wartości kulturowych w kształtowaniu otoczenia;
  • współpraca z firmami deweloperskimi;
  • doradztwo w zakresie wystroju i wyposażenia wnętrz;
  • moderowanie stron poświęconych architekturze i designowi.

Więcej informacji znajdziesz na zasady rekrutacji na studia II stopnia


Drukuj