Architektura wnętrz

Forma studiów: Stacjonarne
Poziom kształcenia: Drugiego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Języki wykładowe: polski
Czas trwania: 2 - letnie

architektura wnetrz 2st

Organizacja studiów – studia drugiego stopnia na kierunku architektura wnętrz trwają 4 semestry i prowadzone są w formie stacjonarnej.

Twoje kwalifikacje – program studiów obejmuje wiedzę z zakresu sztuki, nauk technicznych i nauk humanistycznych.

Zakładane efekty kształcenia – jako absolwent będziesz posiadał gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • rozwiązywania problemów projektowych obejmujących kształtowanie otoczenia człowieka zgodnie z ich potrzebami użytkowymi,
  • aranżacji przestrzeni poprzez strukturę, kolor, światło i formę z uwzględnieniem efektów estetycznych,
  • projektowania spełniającego wymagania w zakresie technicznym, użytkowym, prawnym i estetycznym,
  • zagadnień budowlanych, materiałowych oraz technologii ich obróbki,
  • twórczej pracy projektowej w pełnym zakresie zagadnień wchodzących w zakres architektury wnętrz,
  • stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania, a także realizacji i użytkowania obiektu architektonicznego oraz organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi w kraju oraz państwach Unii Europejskiej,
  • rozumienia roli zawodu architekta w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska,
  • stosowania zasad etyki zawodowej.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Architektura Wnętrz i studiuj na UTP!

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Twoja potencjalna pracaabsolwent architektury wnętrz może prowadzić samodzielną lub zespołową pracę w zakresie architektury wnętrz. Może pełnić rolę konsultanta w firmach developerskich. Architekt wnętrz pracuje zwykle twórczo, samodzielnie lub w małych zespołach. Nadzoruje wykonane przez siebie projekty z zakresu architektury wnętrz, co wymaga kontaktu w formie konsultacji z innymi ludźmi, np. zleceniodawcą lub specjalistami innych dziedzin. Twórczy i artystyczny charakter pracy architekta wnętrz sprawia, że jego czas pracy jest zwykle nienormowany.

Więcej informacji znajdziesz na zasady rekrutacji na studia II stopnia


Drukuj