Biotechnologia

biotechnologia 2st

BIOTECHNOLOGIA - stacjonarne studia II stopnia (magisterskie)

Profil studiów: ogólnoakademicki
Języki wykładowe: angielski
Czas trwania: 1,5 - roczne

Organizacja studiów – studia drugiego stopnia na kierunku biotechnologia trwają 3 semestry i są realizowane w formie stacjonarnej. 70% godzin stanowią zajęcia specjalistyczne. Do wyboru masz dwie specjalności: biotechnologię stosowaną i biotechnologię w produkcji zwierzęcej. Uruchomienie specjalności – od II semestru jest możliwe przy deklaracji przynajmniej 25 studentów. Łącznie do realizacji jest około 900 godzin, w tym co najmniej 270 godzin zdefiniowanych w standardzie - ich treści podano poniżej. Pozostała liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia specjalistyczne.

Twoje kwalifikacje – uzyskasz wiedzę teoretyczną pozwalającą na wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym. Będziesz przygotowany do: wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych; projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach; projektowania i prowadzenia eksperymentu oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii. Nabędziesz umiejętność rozumienia ekologicznych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań biotechnologii, oceny korzyści i ryzyka wykorzystywania biotechnologii, stosowania systemów zarządzania jakością w biotechnologii. Będziesz też przygotowany do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz w jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi itp.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczących:

 • metodologii pracy doświadczalnej, planowanie eksperymentów, optymalizacja technik doświadczalnych, opracowanie i weryfikacja danych doświadczalnych, przygotowanie danych do publikacji,
 • samodzielnego planowania i prowadzenia prac doświadczalnych.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących:

 • ekologicznych, społecznych i ekonomicznych aspektów biotechnologii,
 • złożoności powiązań w ekosystemach,
 • oceny korzyści i zagrożeń wynikających z uwolnienia organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska,
 • etycznych aspektów manipulacji genetycznych i komórkowych,
 • formy i procedur ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie biotechnologii,
 • systemów zarządzania jakością w biotechnologii i przemysłach pokrewnych,
 • ekonomicznych i organizacyjnych zagadnień biotechnologii.

Studia magisterskie przygotują Cię m. in. do:

 • projektowania procesów biotechnologicznych oraz ich prowadzenia dla uzyskania produktów o pożądanych cechach dla rolnictwa, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, ochrony środowiska i innych,
 • samodzielnego projektowania i prowadzenia doświadczeń w zakresie biotechnologii,
 • pracy w laboratoriach badawczych, diagnostycznych oraz stanowiących zaplecze naukowo-badawcze przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego oraz przedsiębiorstw rolniczych lub ogrodniczych,
 • czynnego udziału w zarządzaniu instytucjami stosującymi przemysłowe procesy biotechnologiczne oraz działaniach na rzecz akceptacji społecznej produktów biotechnologii,
 • podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Biotechnologia i studiuj na UTP!

Praktyki i staże
W czasie studiów możesz realizować ciekawe praktyki w kraju i za granicą, między innymi w ramach programu Erasmus + http://iro.utp.edu.pl/index.php/pl/erasmus

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej zajrzyj tutaj:

Jeśli chciałbyś dodatkowo rozwijać swoje umiejętności i realizować projekty badawcze możesz dołączyć do kół naukowych:

Koło Naukowe Biotechnologii Biox

biox

https://www.facebook.com/biox.utp.bydgoszcz/

Studenckie Koło Naukowe ExPlant

explant

http://wr.utp.edu.pl/kolo-naukowe-explant

W czasie studiów będziesz korzystał głównie z bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

Więcej informacji na zasady rekrutacji na studia II stopnia


Drukuj