Budownictwo – studia drugiego stopnia

 

Spis treści:

Budownictwo– opis kierunku

Studia na kierunku Budownictwo na poziomie magisterskim to droga do zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych. Studia te przygotują absolwentów do podjęcia wyzwań badawczych oraz do zajmowania samodzielnych lub kierowniczych stanowisk w przedsiębiorstwach.

Forma studiów

Stacjonarne, Niestacjonarne

Poziom kształcenia

Drugiego stopnia

Języki wykładowe

Polski

Limit miejsc

Stacjonarne – 45, Niestacjonarne – 60

Czas trwania

1,5 - roczne

Jest to doskonały wybór dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie budownictwa, pozwalający rozszerzyć posiadane kompetencje zarówno w zakresie dyscypliny podstawowej, jak również zagadnień specjalistycznych.

Studia magisterskie umożliwiają zdobywanie i doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do podejmowania w sposób profesjonalny działań w środowisku społecznym, jak też nowych wyzwań zawodowych i osobistych. Absolwentów cechuje samodzielność, ale także umiejętność pracy w zespole i porozumienia ze specjalistami z innych dziedzin, co niezbędne jest w obecnie ciągle wdrażanej koncepcji BIM (modelowanie informacji o budynku, ang. Building Information Modeling). Przyjęta koncepcja nauczania przewiduje, że odpowiednie zbudowanie kompetencji ma dać absolwentom elastyczność i potencjał do samokształcenia – cechy niezbędne na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. W czasie studiów poszerza wiedzę zdobytą na studiach I stopnia. Uzyskuje podstawę do ubiegania się, po spełnieniu ustawowych wymagań, o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń, do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi.

budownictwo 2st

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Budownictwo i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Wymagania

Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku Budownictwo powinieneś być absolwentem studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera obieranego kierunku.

Zostaniesz poproszony o przedstawienie dyplomu ukończenia tych studiów.

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

Budownictwo – o programie

Program kierunku Budownictwo – studia magisterskie – znacznie poszerza wiedzę i umiejętności zdobyte na poziomie inżynierskim. W trakcie studiów zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania oraz realizacji obiektów i przedsięwzięć budowlanych. Nauczysz się projektować obiekty budowlane używając zaawansowanych metod mechaniki budowli, stosować nowoczesne narzędzia komputerowego wspomagania projektowania i realizacji procesu budowlanego. Studia magisterskie uczą jak wykorzystać zdobyte do tej pory umiejętności w życiu zawodowym. Dużą wagę przykłada się zatem do zdobycia przez studentów umiejętności rozwiązywania podstawowych oraz złożonych problemów inżynierskich dotyczących projektowania, kształtowania i realizacji obiektów budowlanych i inżynierskich. Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Budownictwo zdobędziesz wykształcenie, pozwalające podjąć pracę w projektowaniu, kierowaniu robotami budowlanymi, nadzorze oraz działalności techniczno-badawczej. Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki na studiach III stopnia.

Sprawdź pełen program i zobacz, ile możesz się jeszcze nauczyć!

SPECJALISTYCZNA WIEDZA

Studia tę zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie budownictwa.

 

Specjalności

Oferta edukacyjna na kierunku Budownictwo dostosowana jest do wymagań rynku pracy.

W ramach kierunku możesz realizować jedną z czterech specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI), drogi, ulice i lotniska (DUL) na studiach stacjonarnych, budowa i eksploatacja autostrad (BEA) na studiach niestacjonarnych, mosty, budownictwo niskoenergetyczne (BN).

SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE (KBI)

Student otrzymuje rozszerzoną wiedzę i umiejętności projektowania oraz realizacji obiektów budowlanych i inżynierskich w zakresie konstrukcji metalowych, betonowych, sprężonych oraz zespolonych. Potrafi stosować modele obliczeniowe złożonych konstrukcji inżynierskich, w tym budowli wysokich. Jest przygotowany do rozwiązywania inżynierskich problemów dotyczących awarii i napraw konstrukcji budowlanych.  Absolwent specjalności Konstrukcje budowlane i inżynierskie jest przede wszystkim przygotowany do podjęcia pracy w krajowych i międzynarodowych zespołach projektujących i wykonujących złożone obiekty budowlane. Może też pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego bądź znaleźć zatrudnienie w organach administracji budowlanej.

Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI).

SPECJALNOŚĆ:

DROGI, ULICE I LOTNISKA (DUL) na studiach stacjonarnych II stopnia

BUDOWA I EKSPLOATACJA AUTOSTRAD (BEA) na studiach niestacjonarnych II stopnia

Student otrzymuje poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji dróg, ulic, skrzyżowań i węzłów drogowych oraz innych elementów infrastruktury drogowej i transportowej. Jest także przygotowany do projektowania, budowy i eksploatacji lotnisk. Zapoznaje się również z metodami planowania rozwoju sieci drogowej, z metodami inżynierii ruchu, w tym bezpieczeństwem i organizacją ruchu oraz z rozwiązaniami w komunikacji zbiorowej. Zdobyta wiedza i umiejętności stanowią podstawę do twórczej pracy, ustawicznego kształcenia i zdobywania praktycznych umiejętności w szeroko rozumianej dziedzinie inżynierii lądowej i transportu. Absolwenci mają zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazują się umiejętnością pracy w zespole. Absolwent jest przygotowany do pracy w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, własnych firmach budowlanych, placówkach naukowo-badawczych i konsultingowych, wyższych uczelniach, organach nadzoru budowlanego oraz w służbach administracji państwowej i samorządowej.

Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności drogi, ulice i lotniska (DUL) na studiach stacjonarnych II stopnia i w ramach specjalności budowa i eksploatacja autostrad (BEA) na studiach niestacjonarnych II stopnia.

SPECJALNOŚĆ: MOSTY

Student otrzymuje rozszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie konstrukcji mostowych żelbetowych, stalowych i zespolonych. Potrafi zastosować w projektowaniu zaawansowane modele obliczeniowe, używając nowoczesnych narzędzi projektowych. Zdobywa niezbędna wiedzę do wykonywania obiektów mostowych. Jest przygotowany pod względem wiedzy i umiejętności, w zakresie diagnostyki i napraw konstrukcji mostowych. Absolwent specjalności Mosty jest przede wszystkim przygotowany do podjęcia pracy w zespołach projektowych i wykonawczych, specjalizujących się w konstrukcjach mostowych. Może też pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego bądź znaleźć zatrudnienie w organach administracji budowlanej.

Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności mosty.

SPECJALNOŚĆ: BUDOWNICTWO NISKOENERGETYCZNE (BN)

Student otrzymuje wiedzę niezbędną do projektowania i realizacji budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz do działań umożliwiających zapewnienie wysokiej efektywności energetycznej i dekarbonizacji budynków istniejących oraz przekształcenia ich w budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Studia w specjalności Budownictwo niskoenergetyczne zapewniają wykształcenie specjalistów budownictwa, uprawniające do ubiegania się o pełne uprawnienia budowlane oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie racjonalnego użytkowania energii zarówno w procesie wznoszenia jak i eksploatacji obiektów. Absolwenci specjalności Budownictwo niskoenergetyczne mogą zasilać branże gospodarki, w których istnieją problemy energooszczędności. Są przygotowani do zarządzania i pracy w firmach projektowo-konstrukcyjnych, wykonawczych oraz zajmujących się eksploatacją budynków i w instytutach badawczych. Mogą też pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego bądź znaleźć zatrudnienie w organach administracji budowlanej.

Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności budownictwo niskoenergetyczne (BN).

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Budownictwo i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Jaka praca po studiach budownictwo?

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Budownictwo będziesz przygotowany do pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych, w firmach budowlanych świadczących wykonawstwo obiektów budowlanych, w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa. Otrzymujesz tytuł magistra inżyniera. Możesz uzyskać uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w pełnym zakresie w odpowiedniej specjalności.

Po ukończeniu studiów na kierunku Budownictwo możesz otworzyć własną firmę projektową lub wykonawczą.

Rynek pracy czeka na naszych absolwentów.

Więcej informacji znajdziesz na zasady rekrutacji na studia II stopnia

 


Drukuj