Budownictwo

budownictwo 2st

Organizacja studiów – studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo trwają 3 semestry i prowadzone są w formie niestacjonarnej.

Forma studiów: Niestacjonarne
Poziom kształcenia: Drugiego stopnia
Języki wykładowe: polski
Czas trwania: 1,5 - roczne

 

Masz do dyspozycji 5 specjalności:

 • budownictwo niskoenergetyczne (niestacjonarne),
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie (niestacjonarne),
 • mosty (niestacjonarne),
 • budowa i eksploatacja autostrad (niestacjonarne).

Zakładane efekty kształcenia – jako absolwent będziesz posiadał zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • matematyki i mechaniki ciała stałego,
 • formułowania typowych zagadnień brzegowychbrzegowo-początkowych oraz posługiwania się rachunkiem wskaźnikowym,
 • teorii sprężystościplastyczności – zachowania się ciał stałych w stanie sprężystym i sprężysto-plastycznym, analizę plastycznego stanu granicznego, formułowanie problemu brzegowego odpowiadającego typowym zagadnieniom konstrukcji budowlanych,
 • metod komputerowych – stosowanie zasad modelowaniametodzie elementów skończonych (MES) dla układów o dowolnej geometrii oraz stosowania algorytmów MES do rozwiązywania zagadnień mechaniki konstrukcji, a także metod obliczeniowych współcześnie wykorzystywanych w praktyce inżynierskie,
 • złożonych konstrukcji metalowych – projektowania złożonych konstrukcji inżynierskich, identyfikowania problemów technicznych wymagających stosowanie nietypowych metod analizy,
 • konstrukcji betonowych – projektowania także złożonych konstrukcji inżynierskich oraz identyfikowanie problemów technicznych wymagających stosowania nietypowych metod analizy,
 • zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi – analizy wariantowej rozwiązań technologicznychorganizacyjnych (analiza wariantów), analizy ryzyka i niepewności oraz zarządzania projektami.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Budownictwo i studiuj na UTP!

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych, w firmach budowlanych świadczących wykonawstwo obiektów budowlanych, w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa. Możesz uzyskać uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w pełnym zakresie.

O przyjęciu na studia drugiego stopnia decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera budownictwa.

Więcej informacji znajdziesz na zasady rekrutacji na studia II stopnia

 


Drukuj