Budownictwo

II stopień

budownictwo 2st

Organizacja studiów – studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo trwają 3 semestry i prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Masz do dyspozycji 5 specjalności:

Zakładane efekty kształcenia – jako absolwent będziesz posiadał zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu:

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Budownictwo i studiuj na UTP!

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych, w firmach budowlanych świadczących wykonawstwo obiektów budowlanych, w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa. Możesz uzyskać uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w pełnym zakresie.

O przyjęciu na studia drugiego stopnia decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera budownictwa.

Więcej informacji znajdziesz na zasady rekrutacji na studia II stopnia

 

Drukuj