Elektrotechnika

II stopień
Forma studiów: Stacjonarne, niestacjonarne
Poziom kształcenia: Drugiego stopnia
Profil studiów: ogólnoakademicki
Języki wykładowe: polski
Czas trwania: 2-letnie

elektrotechnika

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Elektrotechnika i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Twoje kwalifikacje – studia II stopnia (magisterskie) na kierunku elektrotechnika pozwalają na nabycie umiejętności:

Po ukończeniu – uzyskasz dyplom, upoważniający Cię do podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do prac w instytucjach związanych z elektrotechniką, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach naukowo-badawczych.

Kryteria przyjęć


1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek elektrotechnika jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

  1. kierunku obieralnego oraz kierunków przyporządkowanych do dyscypliny naukowej: automatyka, elektronika i elektrotechnika,
  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: architektura i urbanistyka; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; informatyka; matematyka; nauki fizyczne, nauki o zarządzaniu i jakości (kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji ukończony w UTP).

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b)  przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z maksymalnie 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

1. Układy zasilające, prostownikowe i stabilizatory – budowa i działanie.
2. Układy falownikowe – budowa i działanie.
3. Przekształtniki AC/AC i DC/DC – budowa i działanie.
4. Układy sterowania przekształtników –podstawowe bloki funkcjonalne.
5. Elementy elektroniczne (w tym elementy mocy) – podział i charakterystyki.
6. Wzmacniacze operacyjne, przykłady wykorzystania.
7. Regulatory i ich realizacja elektroniczna.
8. Podstawowe struktury układów regulacji automatycznej.
9. Kryteria jakości regulacji.
10. System mikroprocesorowy – podstawowe bloki i działanie.
11. Silnik indukcyjny – schemat zastępczy, interpretacja fizyczna parametrów.
12. Rozruch silników indukcyjnych. Hamowanie silnikami indukcyjnymi.
13. Sposoby regulacji prędkości obrotowej silników indukcyjnych.
14. Praca prądnicy synchronicznej, samotna oraz na sieć sztywną.
15. Silnik synchroniczny (rozruch, charakterystyki).
16. Transformatory 1 i 3-fazowe – budowa i zasada działania.
17. Instalacje elektryczne – podstawy projektowania, kryteria doboru elementów.
18. Środki ochrony przeciwporażeniowej w sieciach i instalacjach elektrycznych.
19. Kompensacja mocy biernej.
20. Straty mocy i energii elektrycznej w liniach i transformatorach elektroenergetycznych.
21. Jakość energii elektrycznej.
22. Cieplne i dynamiczne oddziaływanie prądu w urządzeniach elektroenergetycznych.
23. Błędy i niepewność pomiaru.
24. Poszerzania zakresów prądowych przyrządów pomiarowych prądu stałego i prądu zmiennego.
25. Definicja prawdziwej wartości skutecznej i przyrządy do jej pomiaru.
26. Pomiary mocy czynnej, biernej i pozornej w obwodach jedno i trójfazowych.
27. Podstawowe prawa elektrotechniki.
28. Obliczenia obwodów elektrycznych.
29. Sprzężenia magnetyczne w obwodach elektrycznych.
30. Histereza magnetyczna.
31. Rezonans w obwodach elektrycznych.
32. Wyższe harmoniczne w obwodach elektrycznych.
33. Zastosowanie liczb zespolonych w elektrotechnice.


Drukuj