Finanse i rachunkowość – studia drugiego stopnia

Spis treści:

Finanse I Rachunkowość – opis kierunku

Studia z zakresu finansów i rachunkowości koncentrują się na praktycznych zagadnieniach zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście finansów, rachunkowości, kontrolowania, budżetowania, pomiaru wyników i rewizji finansowej. Będziesz także uczyć się zagadnień o charakterze globalnym z takich przedmiotów, jak rachunkowość międzynarodowa, rozliczenia w handlu międzynarodowym oraz polityka fiskalna krajów UE. Specjalistyczne przedmioty koncentrują się na wykorzystaniu systemów i narzędzi informatycznych w analizie danych biznesowych, projektowaniu informatycznych systemów rachunku kosztów oraz nowoczesnych strukturach organizacyjnych i formach kooperacji przedsiębiorstw, zasadach ustalania cen transferowych i konsolidacji sprawozdań. Ponadto przedstawione zostaną zagadnienia związane z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania, instrumentów finansowych oraz zarządzaniem ryzykiem finansowym i kapitałem niematerialnym przedsiębiorstwa.

Forma studiów

Stacjonarne, Niestacjonarne

Poziom kształcenia

Drugiego stopnia

Języki wykładowe

polski

Limit miejsc

60

Czas trwania

2 - letnie

Jest to doskonały kierunek dla wszystkich absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich w zakresie nauk ekonomicznych i pokrewnych, którzy pragną rozszerzyć wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości z uwzględnieniem nowoczesnych systemów i narzędzi informatycznych i zdobyć nowe kompetencje.

Na studiach magisterskich zdobędziesz wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz nowoczesnych systemów i narzędzi informatycznych stosowanych w rachunkowości zarządczej i analizie danych biznesowych. Nauczysz się wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów stanowiących wyzwania dla funkcjonowania współczesnych organizacji. Zyskasz nowe kompetencje związane z obsługą finansowo-księgową i sporządzaniem raportów rocznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Wymagania

Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku Finanse i rachunkowość, powinieneś być absolwentem studiów licencjackich w zakresie nauk ekonomicznych (kierunku finanse i rachunkowość, zarządzanie, inżynieria zarządzania, ekonomia). Zostaniesz poproszony o przedstawienie dyplomu ukończenia tych studiów.

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Finanse i rachunkowość i studiuj na UTP!

Finanse i Rachunkowość– o programie


Program kierunku Finanse i rachunkowość– studia magisterskie – znacznie poszerza wiedzę zdobytą na poziomie licencjackim. Nauczysz się nowoczesnych rozwiązań z zakresu rachunkowości i finansów stosowanych w funkcjonowaniu krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw. Zdobędziesz kompetencje, które pozwolą zarządzać majątkiem, kapitałem i podejmować decyzje na rynku finansowym. Sprawdź pełen program i zobacz, ile możesz się jeszcze nauczyć!

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Uznani eksperci przekażą Ci jak zdobytą wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości wykorzystać w praktyce i codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Dlatego w programie naszych studiów na poziomie magisterskim są praktyki zawodowe, dzięki którym zdobędziesz nowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Poznasz zasady funkcjonowania i strukturę podmiotów gospodarczych oraz politykę rachunkowości i modele biznesu. Będziesz miał okazję pozyskać nowe kontakty biznesowe i podjąć decyzję związaną z wyborem kariery zawodowej.

Specjalności

Studia finanse i rachunkowość na poziomie magisterskim odpowiadają wymaganiom rynku pracy i pozwalają zdobyć wiedzę w określonym obszarze. W ramach kierunku możesz zrealizować jedną z trzech specjalności: analityka biznesowa w rachunkowości i controllingu, rachunkowość w zarządzaniu korporacyjnym, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.

SPECJALNOŚĆ: Analityka biznesowa w rachunkowości i controllingu

Program specjalności uwzględnia zmieniającą się rolę księgowego w dzisiejszym świecie biznesu. Dziś rola księgowych wykracza daleko poza bycie księgowym i osobą, która składa ustawowe zestawienia. Rolą księgowego jest być kimś, kto potrafi przygotować i przedstawić informacje przydatne w podejmowaniu decyzji przez menedżerów. Specjalność Analityka biznesowa w rachunkowości i controllingu jest odpowiedzią na te wyzwania.

To wyjątkowa oferta na uczelniach ekonomicznych w Polsce. Student zdobywa wiedzę w zakresu projektowania i wdrażania systemów rachunku kosztów, zapoznaje się z podstawami modelowania procesów biznesowych oraz potrafi przetworzyć dane w informację zarządczą. Nasz program szkoleniowy wyróżnia się dużą liczbą zajęć w laboratoriach komputerowych. Studenci zdobywają bardzo wysokie umiejętności informatyczne. Doskonale wykorzystują nie tylko zaawansowane funkcje i narzędzia Excela, ale także specjalistyczne narzędzia analityczne klasy Business Intelligence do wielowymiarowych analiz danych biznesowych. Potrafią tworzyć kokpity menedżerskie i udostępniać na nich informację zarządczą.

Specjalność przygotowuje do pracy w zakresie projektowania systemów rachunkowości zarządczej i controllingu, analizy danych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi klasy Business Intelligence, oraz modelowanie procesów finansowo-księgowych.

Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy!

SPECJALNOŚĆ: Rachunkowość w zarządzaniu korporacyjnym

Program specjalności uwzględnia rolę jaką odgrywają pracownicy działów finansowo-księgowych w realizacji zadań wynikających z opracowanej strategii i modelu biznesu w korporacjach. Zadania księgowych nie tylko wiążą się z ewidencją, ale również przygotowywaniem i wykorzystaniem informacji finansowych i niefinansowych w raportach rocznych. Globalizacja rynku stawia nowe wymagania jakim muszą sprostać menedżerowie rachunkowości. Specjalność Rachunkowość w zarządzaniu korporacyjnym jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku pracy i przygotuje Ciebie do pełnienia roli menedżera rachunkowości.

Opracowana oferta pozwala zdobyć wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości niezbędną do prognozowania i podejmowania decyzji strategicznych w zakresie budowy strategii finansowych, optymalizacji podatkowych i powiązań miedzy jednostkami wchodzącymi w skład grup kapitałowych.

Nasz program wyróżnia się unikatowym powiązaniem zajęć z zakresu zarządzania i rachunkowości. Studenci zdobywają wieloobszarową wiedzę i umiejętności praktyczne wynikające z nowoczesnych metod zarządzania i uregulowań związanych z funkcjonowania korporacji.

Specjalność przygotowuje do pracy w zakresie projektowania złożonych struktur organizacyjnych powiązanych kapitałowo i organizacyjnie, wykorzystujących wspólną politykę rachunkowości i sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy!

SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Program specjalności uwzględnia rolę jaką odgrywają pracownicy działów finansowo-księgowych w podejmowania decyzji dotyczących budowy strategii finansowych jednostek oraz zasad funkcjonowania rynku finansowego i zarządzania portfelem inwestycyjnym. Do ich zadań należy zarządzanie szeroko rozumianym kapitałem i wartością przedsiębiorstwa, wykorzystanie złożonych instrumentów finansowych oraz identyfikacja różnych obszarów ryzyka finansowego. Praca w świecie finansów związana jest z posiadaniem wiedzy i umiejętności związanych z oceną i analizą ryzyka finansowego oraz pozyskiwania i zarządzania kapitałami. Globalizacja rynku stawia przed finansistami nowe wyzwania. Specjalność Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa przygotowuje specjalistów z zakresu zarządzania kapitałem niematerialnym przedsiębiorstwa, ryzykiem finansowym i złożonymi instrumentami finansowymi.

Opracowana oferta pozwala zdobyć wiedzę z zakresu finansów niezbędną do zarządzania kapitałem i ryzykiem finansowym.

Specjalność przygotowuje do pracy w zakresie szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw i rynku finansowego.

Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy!

Jaka praca po studiach Finanse i Rachunkowość ?

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość otwierają się przed Tobą szanse zatrudnienia w wielu ciekawych zawodach. Zawody, w których możesz pracować to: księgowy, specjalista ds. rachunkowości zarządczej, kontroler finansowy, analityk finansowy, audytor wewnętrzny, specjalista z zakresu zarządzania kapitałem niematerialnym przedsiębiorstwa, ryzykiem finansowym i złożonymi instrumentami finansowymi, a także analityk biznesowy.

Możesz również pracować w firmach świadczących usługi doradcze związane z zarządzaniem strategią i wynikami organizacji, a także w tych, które świadczą usługi projektowania i wdrażania komputerowych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu. Dzięki specjalistycznym przedmiotom staniesz się profesjonalistą w zakresie systemów analityki biznesowej, doskonale wykorzystując narzędzia Business Intelligence, zwłaszcza w rachunkowości zarządczej i controllingu. Po naszych studiach będziesz przygotowany do zajmowania ważnych stanowisk kierowniczych oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.


Więcej informacji na zasady rekrutacji na studia II stopnia


Drukuj