II stopień

Informatyka stosowana – studia drugiego stopnia

Spis treści:

Informatyka stosowana – opis kierunku

Studia informatyczne na poziomie magisterskim to droga do uzyskania eksperckiej wiedzy z zakresu najnowszych technologii informatycznych. Studia przygotowują do pracy w wielu gałęziach IT oraz zarządzania projektami w środowisku wielokulturowym. Studenci poszerzają wiedzę na temat najnowszych technologii oraz kanonów informatycznych z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, zaawansowanych systemów informatycznych, programowania bezzałogowych statków powietrznych czy sztucznej inteligencji. 

Forma studiów

Stacjonarne, Niestacjonarne

Poziom kształcenia

Drugiego stopnia

Języki wykładowe

polski

Limit miejsc

45

Czas trwania

1,5 - roczne

Jest to doskonały kierunek dla wszystkich absolwentów studiów inżynierskich lub licencjackich w zakresie nauk technicznych, którzy pragną rozszerzyć wiedzę informatyczną i zdobyć nowe kompetencje oraz umiejętności niezbędne na rynku pracy.

Po ukończeniu studiów będziesz posiadał/a wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia i rozwijania oprogramowania w językach nisko- i wysokopoziomowych oraz skryptowych, algorytmów i struktur danych, grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji, zarządzania projektami informatycznymi, programowaniem urządzeń mobilnych oraz programowaniem w środowiskach Unix, Linux i Windows.

Na studiach magisterskich zdobędziesz wiedzę z zakresu optymalizacji wraz z umiejętnością posługiwania językami wysokopoziomowymi, niskopoziomowymi i skryptowymi. . Nauczysz się wykorzystywać wiedzę dotyczącą algorytmów, stosowaną przy rozwiązywaniu zagadnień z obszaru projektowania sieci bezprzewodowych i oprogramowania urządzeń

informatyka 2st

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Informatyka stosowana i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Informatyka stosowana – o programie studiów

Realizowane na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki studia II stopnia na kierunku Informatyka Stosowana otrzymały w V edycji konkursu, certyfikat „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” oraz Certyfikat Nadzwyczajny "LAUR INNOWACJI". Kierunek został wyróżniony za "nowoczesne koncepcje kształcenia, innowacyjność stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodność z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. Komisja Ekspertów nagrodziła kierunki i specjalności właściwie dostosowane do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni, których realizacja przyczyniła się do wyposażenia absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje o wysokim poziomie użyteczności praktycznej.”

Dzięki temu masz PEWNOŚĆ, że na studiach zdobędziesz wszelkie niezbędne kompetencje i wiedzę, które pozwolą na zarządzanie projektami, prowadzenie własnego zespołu IT oraz zostanie specjalistą w branży. 

 

Studia na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie informatyki.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Informatyka stosowana i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Specjalności

Studia informatyczne na poziomie magisterskim odpowiadają wymaganiom rynku pracy i pozwalają zdobyć wiedzę w określonym obszarze. W ramach kierunku możesz zrealizować jedną z czterech  specjalności: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, systemy informatyczne i informatyka biomedyczna.

Specjalność: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Student zdobywa wiedzę z zakresu przetwarzania, analizy i akwizycji obrazów cyfrowych oraz obrazów sekwencyjnych. Zdobywa praktyczną umiejętność analizy częstotliwościowej sygnału, tworzenia systemów rozpoznawania obrazów i wideo w zastosowaniach przemysłowych. Ponadto adept studiów magisterskich tej specjalności zapoznaje się z obszarami zastosowań grafiki komputerowej, wirtualnej rzeczywistości. Posiada wiedzę na temat projektowania interfejsów HMI. 

Specjalność: Systemy informatyczne

Student zdobywa wiedzę z zakresu administracji sieciami komputerowymi, sieci sensorycznych, algorytmów i eksploracji danych, metod ochrony cyberprzestrzeni oraz chmur obliczeniowych. W toku studiów magisterskich student zdobywa praktyczną wiedzę na temat sieci dostępowych systemów komunikacyjnych Smart Grid, ochrony infrastruktury krytycznej, przeciwdziałania atakom skierowanym na bezpieczeństwo danych. Zapoznaje się z systemami wspomagania decyzji KDD (Knowledge Discovery in Databases) oraz modelami algorytmów równoległych i testowania oraz wydajności chmur obliczeniowych.

Specjalność: Informatyka biomedyczna

Student zdobywa wiedzę z zakresu pobierania i przetwarzania danych biometrycznych. Zdobywa praktyczną umiejętność modelowania procesów biomedycznych z wykorzystaniem różnych języków programowania. Ponadto, adept studiów magisterskich tej specjalności zapoznaje się ze metodami modelowania i wykorzystania biokomunikacji oraz protokołami telemonitoringu.

Specjalność: Programowanie dronów (tylko studia stacjonarne) 

Jest to jedyna tego typu specjalność w Polsce, gdzie nacisk jest położony na autonomię lotów, oraz na loty w roju.

Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy!

Jaka praca po studiach informatyka stosowana?

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Informatyka stosowana będziesz przygotowany do pracy w zespołach programistycznych wykorzystujących języki wysokopoziomowe, niskopoziomowe oraz skryptowe; zespołach projektujących bazy danych i przetwarzających dane wielowymiarowe; zespołach projektujących zaawansowane systemy informatyczne oraz specjalistyczne oprogramowanie (w tym dla dronów). Będziesz przygotowany do pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze IT, a umiejętności i kompetencje zdobyte na studiach magisterskich pozwolą Ci na pracę w zespołach rozwijających nowe technologie. Otworzą się przed Tobą możliwości na zatrudnienie w następujących branżach:

Komunikacja samochodowa (technologie komunikacyjne: V2V – Vehicle-to-Vehicle, V2I – Vehicle-to-Infrastructure).

drony_13.JPG drony_24.JPG drony_27.JPG

drony_28.JPG drony_34.JPG drony_47.JPG

drony_58.JPG drony_72.JPG

Kryteria przyjęć


1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek informatyka stosowana studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem:

  1. inżyniera: kierunku obieralnego, kierunków: teleinformatyka oraz elektronika i telekomunikacja oraz kierunków przyporządkowanych do dyscypliny naukowej: informatyka techniczna i telekomunikacja, 
  2. inżyniera/licencjata pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk: technicznych, nauk ścisłych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; informatyka; matematyka; nauki fizyczne; nauki o zarządzaniu i jakości (kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji ukończony w UTP).

Kandydaci kierunków studiów wymienionych w ppkt. b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata      do uzupełnienia efektów uczenia się z maksymalnie 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia,  o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a)  lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5.  Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

1. Struktury danych używane w programowaniu.
2. Bazy danych relacyjne i noSQL.
3. Podstawowe mechanizmy działania systemów operacyjnych.
4. Systemy plików w różnych systemach operacyjnych.
5. Sztuczna inteligencja.
6. Sieci neuronowe.
7. Programowanie strukturalne i obiektowe.
8. Języki programowania.
9. Języki skryptowe.
10. Algorytmy sortowania i wyszukiwania danych.
11. Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych.
12. Zagrożenia w lokalnych sieciach komputerowych podłączonych do Internetu.
13. Podstawowe metody kompresji (w tym kompresji obrazu i dźwięku).
14. Sieci komputerowe – budowa, protokoły zastosowanie.
15. Media transmisyjne – typy, przepustowość, długości segmentu.
16. Model warstwowy OSI/ISO – rola każdej warstwy, przykłady protokołów i usług z nimi związanych.
17. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów.
18. Transformata Fouriera, widmo sygnału.
19. Podstawowe układy cyfrowe (układy kombinacyjne i sekwencyjne).


Drukuj