II stopień

Inżynieria biomedyczna – studia drugiego stopnia

Spis treści:

Inżynieria biomedyczna – opis kierunku

Studia w zakresie Inżynierii Biomedycznej na poziomie magisterskim dają szeroki zakres wiedzy dotyczący aspektów łączących medycynę ze światem techniki. To droga do interdyscyplinarnych projektów, których łącznikiem jest absolwent Inżynierii Biomedycznej.

Studenci powiększają swoją wiedzę w zastosowaniu zaawansowanych technologii w zakresie biomechaniki oraz inżynierii telemedycznej. Uzyskana wiedza pozwala na projektowania urządzeń oraz aplikacji na potrzeby firm z sektora usług medycznych.

Forma studiów

Stacjonarne

Poziom kształcenia

Drugiego stopnia

Języki wykładowe

polski

Limit miejsc

60

Czas trwania

2 letnie (4 semestry)

Doskonały kierunek dla wszystkich absolwentów studiów inżynierskich w zakresie nauk technicznych, którzy pragną rozszerzyć wiedzę o aspekty związane z ochroną zdrowia.

W zależności od podjętej specjalności na studiach magisterskich zdobędziesz wiedzę z zakresu badań materiałów i tkanek, rehabilitacji ruchowej oraz projektowanie i modelowanie struktur biomechanicznych. Wybierając zagadnienia dotyczące inżynierii telemedycznej zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie systemów teleinformatycznych, sztucznej inteligencji, technik wizyjnych w medycynie oraz automatyki i sterowania.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Inżynieria biomedyczna i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Inżynieria biomedyczna programie

Program kierunku Inżynieria Biomedyczna – studia magisterskie – znacznie poszerza wiedzę zdobytą na poziomie studiów I stopnia. Nauczysz się projektowania urządzeń medycznych oraz rehabilitacyjnych, a dodatkowo procesów produkcyjnych jakie są w tym zakresie wymagane. Rozwiniesz umiejętności w zakresie aspektów teleinformatycznych wymaganych w Telemedycynie i cyfrowych systemach medycznych.

Zdobędziesz kompetencje, które pozwolą zarządzać projektami i prowadzić własny zespół inżynierów, oraz lekarzy/ fizjoterapeutów. Sprawdź pełen program i zobacz, ile możesz się jeszcze nauczyć!

Specjalności

Studia w zakresie Inżynierii Biomedycznej na poziomie magisterskim odpowiadają wymaganiom rynku pracy i pozwalają zdobyć wiedzę w określonym obszarze. W ramach kierunku możesz zrealizować jedną z dwóch specjalności: Inżynieria Telemedyczna oraz Biomechanika.

Specjalność: inżynieria telemedyczna

Specjalność przygotowuje do pracy w zakresie zarządzania informacji opracowania ich do zdalnego monitorowanie stanu pacjentów: Health Insurance Portability.

Podczas studiów zdobywasz praktyczną umiejętność pracy ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz umiejętność interpretacji uzyskanych wyników obliczeń. Nabywa umiejętność projektowania i testowania systemów telemedycznych.

Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy!

Specjalność: biomechanika

Specjalność przygotowująca głównie do pracy w zakresie oceny funkcjonowania ciała człowieka z nastawieniem na fizjologiczne funkcje oraz sposobów przywracania do takiego funkcjonowania z zastosowaniem nowoczesnych metod rehabilitacyjnych czy też rekonstrukcji operacyjnej. Podczas studiów zdobywasz praktyczną umiejętność i wiedzę na temat sprzętu rehabilitacyjnego, implantów oraz protez i możliwości ich wykorzystania. Praca ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz umiejętność interpretacji stworzonych modeli pozwoli na tworzenie zawansowanych modeli urządzeń rehabilitacyjnych oraz różnego rodzaju implantów wraz z możliwością inżynierskiego projektowania przebiegu operacji.

Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy!

Jaka praca po studiach inżynieria biomedyczna?

Po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w zakresie zdalnego monitorowania stanu pacjentów: Health Insurance Portability oraz również zdalnego monitorowanie środowiska naturalnego, procesów produkcyjnych czy systemów bezpieczeństwa. Znajdziesz również pracę w firmach informatycznych opracowujących i eksploatujących systemy informatyczne w aspektach telemedycznych i medycznych. Jako osoba pracująca w zapleczu technicznym szpitali i przychodni, administracji służby zdrowia. W małych i średnich przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, produkcją i/lub doradztwem i dystrybucją aparatury medycznej i urządzeń rehabilitacyjnych oraz wyposażeniem gabinetów lekarskich.

Kryteria przyjęć


1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek inżynieria biomedyczna jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

  1. kierunku obieralnego,
  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

z zakresu:

  1. Matematyki, fizyki, chemii, mechaniki i wytrzymałości materiałów umożliwiającą zrozumienie podstaw teoretycznych inżynierii biomedycznej
  2. Projektowania inżynierskiego wspomaganego komputerowo i grafiki inżynierskiej
  3. Materiałoznawstwa, w szczególności biomateriałów, umożliwiającą zrozumienie zależności pomiędzy strukturą i właściwościami materiałów oraz umiejętności z tym związane
  4. Biochemii i biofizyki oraz biomechaniki związaną z inżynieria biomedyczną
  5. Technik obrazowania medycznego i elektronicznej aparatury medycznej oraz implantów i sztucznych narządów
  6. Anatomii i fizjologii
  7. Elektrotechniki i elektroniki, języków programowania, metrologii, automatyki i robotyki, sensorów i pomiarów wielkości nieelektrycznych, cyfrowego przetwarzania sygnałów

Drukuj