Inżynieria środowiska

inzynieria 2st

Organizacja studiów – studia drugiego stopnia na kierunku trwają 3 semestry i prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Forma studiów: Niestacjonarne
Poziom kształcenia: Drugiego stopnia
Profil studiów: ogólnoakademicki
Języki wykładowe: polski
Czas trwania: 1,5 roczne

Masz do dyspozycji 2 specjalności:

 • Instalacje sanitarne i przemysłowe
 • Konwencjonalne i odnawialne źródła energii

Zakładane efekty kształcenia – jak absolwent będziesz posiadał zaawansowaną wiedzę i umiejętności i kompetencje z zakresu:

 • statystyki – stosowania ilościowych metod opisuwnioskowania statystycznego, stosowania metod statystycznych w inżynierii środowiska,
 • chemii środowiska – procesów chemicznych oraz migracji pierwiastkówzwiązków chemicznych w środowisku, przewidywania skutków obecności w środowisku substancji szkodliwych i toksycznych,
 • planowania przestrzennego – opracowywania studium uwarunkowańkierunków zagospodarowania przestrzennego oraz lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • niezawodnościbezpieczeństwa systemów inżynierskich – zasad projektowania obiektów inżynierii środowiska z uwzględnieniem niezawodności, oceny niezawodności funkcjonowania urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska, identyfikowania zagrożeń i oceną ryzyka związanego z nieprawidłowym funkcjonowaniem obiektów,
 • zarządzania środowiskiem – relacji między produkcjąusługami a korzystaniem ze środowiska, posługiwania się zasadami zrównoważonego rozwoju w działalności zawodowej,
 • monitoringu środowiska – wykonywania pomiarówinterpretacji danych monitoringowych, oceny stanu środowiska zewnętrznego,
 • technologii proekologicznych – negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko, doboru technologii minimalizujących antropopresję,
 • alternatywnych źródeł energii – roli alternatywnych źródeł energiirozwoju cywilizacji,
 • automatyki, sterowania oraz eksploatacji urządzeń technicznych – zasad automatycznego sterowania procesamizakresie inżynierii środowiska, stosowania prostych urządzeń sterujących i kontrolujących;
 • technologiiorganizacji robót instalacyjnych – korzystania z dokumentacji inwestycyjnej, rozumienia zasad organizacji robót instalacyjnych, sporządzania i oceny kosztorysów, kierowania pracami inwestycyjnymi.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Inżynieria środowiska i studiuj na UTP!

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarka odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej.

Ukończenie tych studiów stanowi podstawę do ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, dających możliwość prowadzenia samodzielnej działalności w budownictwie, zarówno w zakresie projektowania jak i wykonawstwa. Po ukończeniu naszych studiów będziesz mógł otworzyć własną firmę projektową lub wykonawczą w specjalności instalacyjnej.

Więcej informacji znajdziesz na zasady rekrutacji na studia II stopnia


Drukuj