Inżynieria środowiska

Oferta dydaktyczna

inzynieria 2st

Organizacja studiów – studia drugiego stopnia na kierunku trwają 3 semestry i prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Masz do dyspozycji 3 specjalności na studiach stacjonarnych:

oraz 2 na studiach niestacjonarnych:

Zakładane efekty kształcenia – jak absolwent będziesz posiadał zaawansowaną wiedzę i umiejętności i kompetencje z zakresu:

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarka odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej.

Ukończenie tych studiów stanowi podstawę do ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, dających możliwość prowadzenia samodzielnej działalności w budownictwie, zarówno w zakresie projektowania jak i wykonawstwa. Po ukończeniu naszych studiów będziesz mógł otworzyć własną firmę projektową lub wykonawczą w specjalności instalacyjnej.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.wbaiis.utp.edu.pl

Drukuj