Rolnictwo

Forma studiów: Stacjonarne i niestacjonarne
Poziom kształcenia: Drugiego stopnia
Profil studiów: ogólnoakademicki
Języki wykładowe: angielski ( stacjonarne), polski (niestacjonarne)
Czas trwania: 1,5 roczne

rolnictwo 2st

Organizacja studiów - stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku rolnictwo prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym i trwają 3 semestry. Do wyboru masz następujące specjalności: agronomia i agrobiznes oraz kształtowanie środowiska. Uruchomienie specjalności – od II semestru jest możliwe przy deklaracji przynajmniej 25 studentów. Łącznie do realizacji będzie około 800 godzin, w tym co najmniej 270 godzin zdefiniowanych w standardzie - ich treści podano poniżej. Pozostała liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia specjalistyczne.

Twoje kwalifikacje - zdobędziesz umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, wykazywania inicjatywy twórczej i podejmowania decyzji dzięki pogłębionej wiedzy w danej specjalności, a także znajomość problemów ekologicznych wynikających z rozwoju obszarów wiejskich oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Nauczysz się metodycznego prowadzenia badań rolniczych oraz przetwarzania danych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych i zasad ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Będziesz przygotowany do podjęcia pracy badawczej i rozpoczęcia studiów w szkole doktorskiej.

Twoja potencjalna praca - po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w jednostkach doradczych.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczących:

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Rolnictwo i studiuj na UTP!

  • ekofilozofii - wykorzystywanie treści kształcenia do wykonywania eksperymentów naukowych i ich opracowywania, rozumienie zjawisk ekologicznych zachodzących na obszarach wiejskich, planowanie ekorozwoju obszarów wiejskich;
  • agrofizyki - wykonywanie pomiarów podstawowych wielkości fizycznych i obliczeń, opis procesów fizycznych zachodzących w glebie i roślinach;
  • analizy instrumentalnej - prowadzenie badań z wykorzystaniem metod analizy instrumentalnej, ocena błędu analitycznego, wykonanie zestawów pomiarowych i planowanie toku procesu analitycznego.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących:

  • agrobiotechnologii - posługiwanie się podstawowymi technikami stosowanymi w biotechnologii, prowadzenie kultur in vitro w skali laboratoryjnej, transgeneza roślin metodami wektorowymi i bezwektoro-wymi, selekcja i charakterystyka transformantów;
  • kształtowania środowiska - kształtowanie i ochrona krajobrazu, planowanie i wykorzystanie użytków ekologicznych dla wzmocnienia ekologicznej stabilności biocenoz;
  • metod badań rolniczych - planowanie badań, wybór metody badawczej prowadzenia oraz weryfikacji i interpretacji badań, dokonywanie opisu probabilistycznego i wnioskowanie statystyczne w przypadku zjawisk przyrodniczych;
  • postępu biologicznego - ocena różnych technologii uprawy rośli i wdrażania osiągnięć najnowszych badań podstawowych i stosowanych do praktyki rolniczej, wykorzystywanie przepisów prawnych związanych z systemami rolnictwa, technologią nawożenia, ochroną oraz uprawą roślin.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.wrib.utp.edu.pl


Drukuj