II stopień

Rolnictwo – studia drugiego stopnia

Spis treści:

Rolnictwo – opis kierunku

Kształcenie na poziomie magisterskim w ramach kierunku ROLNICTWO dostarczy Ci wiedzy przyrodniczej i rolniczej z zakresu technologii produkcji roślinnej oraz jej biologiczno-ekologicznych podstaw. Wiedzę i umiejętności możesz poszerzać w zależności od zainteresowań i aspiracji w ramach przedmiotów do wyboru dwóch specjalności. Zdobędziesz najnowocześniejszą wiedzę akademicką i umiejętności praktyczne, które przygotują Cię do prowadzenia innowacyjnych badań oraz zastosowania praktycznych rozwiązań w rolnictwie. Dotyczą one nowych technologii produkcji i oceny materiału siewnego roślin rolniczych, warzywnych i zielarskich. Uzyskasz wiedzę o doborze gatunków, odmian i technologii produkcji w ramach różnych systemów gospodarowania oraz oszacujesz efekty i skutki stosowania środków ochrony roślin i nawozów.

Poznanie metodologii badań przyrodniczo-rolniczych stosowanych w doradztwie rolniczym oraz wyrobienie nawyku korzystania z literatury i solidne podstawy wiedzy kierunkowej pozwolą Ci w przyszłości na podejmowanie prac badawczych, dydaktycznych i instruktorskich. Sprzyja temu również możliwość nabycia nowych umiejętności w ramach wyjazdów na uczelnie europejskie dzięki programowi Erasmus+.

Forma studiów

Stacjonarne

Poziom kształcenia

IIo

Języki wykładowe

polski/ angielski

Limit miejsc

45/15

Czas trwania

1,5-roczne


rolnictwo 2st

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Rolnictwo i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Rolnictwo – program studiów

           

Program studiów magisterskich na kierunku ROLNICTWO znacznie poszerza wiedzę zdobytą na etapie studiów inżynierskich. W ramach studiów IIo poza kilkoma przedmiotami podstawowymi poznasz m. in. metody stosowane w badaniach rolniczych, a w ramach praktyki dyplomowej będziesz miał okazję wykorzystać niektóre z nich, zbierając materiał do pracy magisterskiej.

Zakres poznawczy zwiększają też realizowane specjalistyczne przedmioty do wyboru, jak: Jakość i bezpieczeństwo płodów rolnych, Klimatyczne ryzyko uprawy roślin,
oraz prowadzone w języku angielskim: Soil protection and remediation, Practical aspects of research experiments i Ecological biochemistry, Entomology and plant priming.

Swoje zainteresowania będziesz mógł rozwijać również w Kołach Naukowych: Agronomii, Ochrony Roślin i Doradztwa w Agrobiznesie.

Sprawdź pełen program i zobacz, ile możesz się jeszcze nauczyć!

 

SPECJALISTYCZNA WIEDZA

Program studiów jest dostosowany do najnowszych rozwiązań w rolnictwie przez 
co zapewni Ci optymalne przygotowanie do aktualnych uwarunkowań na rynku pracy. Szereg zagadnień składających się na końcowy efekt rozdzielono pomiędzy dwie specjalności.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Rolnictwo i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Kryteria przyjęć


1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek rolnictwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

  1. kierunku obieralnego,
  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub przyporządkowanych do dyscyplin w dziedzinie nauk rolniczych oraz przyporządkowanych do dyscypliny naukowej: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5.  Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

1. Czynniki siedliskowe jako element kształtujący warunki i efekty uprawy roślin.
2. Najważniejsze czynniki meteorologiczne wpływające na produkcję roślinną.
3. Pozycja rolnictwa polskiego na świecie i w Europie.
4. Rodzaje i struktura użytków rolnych w Polsce.
5. Znaczenie gospodarcze roślin zbożowych.
6. Znaczenie gospodarcze roślin okopowych.
7. Organizmy modyfikowane genetycznie we współczesnym rolnictwie.
8. Przyczyny i skutki dużego udziału zbóż w strukturze zasiewów w Polsce.
9. Systemy rolnictwa i ich główne założenia.
10. Rola próchnicy w glebach uprawnych.
11. Wpływ mikroorganizmów na żyzność gleby.
12. Nawozy naturalne jako źródło składników pokarmowych dla roślin.
13. Makro- i mikroelementy w nawożeniu mineralnym roślin uprawnych.
14. Zasady i sposoby stosowania nawozów mineralnych i naturalnych w uprawie roślin rolniczych.
15. Współczesne systemy uprawy roli.
16. Zalety i wady stosowania chemicznych środków ochrony roślin w produkcji roślinnej.
17. Zabiegi pielęgnacyjne jako element agrotechniki ważniejszych roślin uprawnych.
18. Metody zbioru ważniejszych roślin uprawnych.
19. Metody przechowywania surowców roślinnych.
20. Dobra praktyka rolnicza w polowej produkcji roślinnej.


Drukuj