Technologia chemiczna – studia drugiego stopnia

Spis treści:

Technologia chemiczna – opis kierunku

Forma studiów

Stacjonarne, Niestacjonarne

Poziom kształcenia

Drugiego stopnia

Języki wykładowe

polski

Limit miejsc

45/30

Czas trwania

1,5 – roczne ( stacjonarne)

2,0 – letnie (niestacjonarne)

Technologia chemiczna  to kierunek dla absolwentów studiów z zakresu nauk technicznych, ścisłych, a także rolniczych leśnych i weterynaryjnych, którzy chcą zdobyć wysokie i zgodne z potrzebami rynku pracy kwalifikacje.

Po ukończeniu studiów uzyskasz tytuł magistra inżyniera i kompetencje przydatne w pracy nie tylko bezpośrednio związanej z branżą chemiczną i sektorami pokrewnymi lecz również w każdej, w której wymagana jest umiejętność krytycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Zdobędziesz pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii, materiałów i metod badawczych zgodnych ze współczesnymi osiągnięciami naukowymi i technicznymi w obszarze technologii chemicznej. Studia przygotują Cię do wykonywania zadań obejmujących badania technologiczne, tworzenie nowych koncepcji, projektowanie, realizację i modernizację chemicznych procesów technologicznych, a także rozwijanie technologii i wdrażanie nowych procesów i produktów do praktyki produkcyjnej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska.


Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Technologia chemiczna i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Wymagania

Jeżeli jesteś absolwentem kierunku technologia chemiczna lub innych pokrewnych ubiegając się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku technologia chemiczna zostaniesz poproszony o przedstawienie dyplomu ukończenia tych studiów. W niektórych przypadkach, szczegółowo opisanych na stronie wydziałowej https://wtiich.utp.edu.pl/kierunki-ksztalcenia/technologia-chemiczna/ oraz na stronie rekrutacji UTP zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną w celu potwierdzenia efektów uczenia się.

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

Technologia chemiczna – o programie

W programie studiów II stopnia znajdują się przedmioty, których treści poszerzą Twoją wiedzę
i umiejętności z zakresu procesów technologicznych, badań właściwości surowców i produktów chemicznych i kontroli jakości wyrobów a także przygotują do rozwiązywania problemów technologicznych pojawiających się w praktyce w przemyśle chemicznym i pokrewnych. W treściach kształcenia uwzględniany jest  aktualny stan wiedzy i techniki oraz najnowsze rozwiązania będące efektem badań własnych nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunku. Wykwalifikowana kadra przekazuje specjalistyczną wiedzę niezbędną do kreowania umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców.

W kształtowaniu kompetencji inżynierskich cenne są bezpośrednie kontakty studentów z przedstawicielami branży przemysłowej. Tematyka wielu prac dyplomowych często dotyczy rzeczywistych problemów technologicznych zgłaszanych przez przedsiębiorstwa zajmujące się np. przetwórstwem tworzyw polimerowych czy zabezpieczeniami antykorozyjnymi.

Specjalności

W ramach studiów na kierunku technologia chemiczna na poziomie magisterskim oferowane są cztery specjalności: technologia procesów chemicznych, biotechnologia przemysłowa, analityka chemiczna i spożywcza oraz  nowoczesne technologie materiałowe.

SPECJALNOŚĆ: TECHNOLOGIA PROCESÓW CHEMICZNYCH (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalność przygotuje Cię do pracy w zakresie syntezy, modyfikacji i przetwórstwa  polimerów, powłok ochronnych, modelowania procesów technologicznych, uzdatniania wody oraz katalizy biologicznej i utylizacji odpadów. Treści kształcenia umożliwiają pogłębione zrozumienie problemów i zdobycie umiejętności wykonywania obliczeń technologicznych, usprawniania i wdrażania operacji procesów jednostkowych oraz tworzenia nowych technologii.

SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA (studia stacjonarne)

Wiedza i umiejętności przekazywane na zajęciach w ramach tej specjalności obejmują treści związane z wykorzystaniem organizmów żywych i biokatalizatorów do produkcji substancji biologicznie czynnych i chemicznych o znaczeniu przemysłowym. Studenci nabywają umiejętności stosowania technik biotechnologicznych w procesach biosyntezy i biotransformacji oraz technik informatycznych w biotechnologii przemysłowej.

 

SPECJALNOŚĆ: ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA (studia stacjonarne)

Wybierając tą specjalność poznasz najnowsze trendy we współczesnej analityce w zakresie stosowania nowoczesnych technik analitycznych i procedur badawczych, niezbędnych w pracy w laboratorium, w tym laboratorium akredytowanym. Zdobędziesz poszerzoną wiedzę na temat walidacji i kalibracji urządzeń pomiarowych, kontroli procesów on-line, organizacji i pracy w laboratorium spełniającym wymogi dobrych praktyk laboratoryjnych.

SPECJALNOŚĆ: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Na tej specjalności zdobędziesz obszerną wiedzę z zakresu nauk o materiałach inżynierskich i wysoko zaawansowanych technologiach materiałowych typu high-tech. Zdobyta wiedza i umiejętności techniczne oraz inżynierskie pozwolą Ci na sprawne projektowanie nowoczesnych materiałów użytkowych. Dowiesz się, jak produkuje się takie materiały oraz nauczysz się oceniać ich wytrzymałość i inne właściwości. Poznasz też zasady wdrażania nowych materiałów konstrukcyjnych i nanomateriałów stosowanych w nowoczesnych gałęziach gospodarki.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Technologia chemiczna i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Jaka praca po studiach technologia chemiczna?

Ukończenie studiów na kierunku technologia chemiczna pozwala  na zdobycie  wiedzy i umiejętności umożliwiających podjęcie pracy w przemyśle, instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach, służbach ochrony środowiska, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania, itp. Absolwenci kierunku zajmują często eksponowane stanowiska stanowiąc kadrę kierowniczą
i zarządzającą w firmach liczących się na rynku krajowym i europejskim. Będziesz również przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

Po ukończeniu studiów, jako magister inżynier możesz pracować w przedsiębiorstwach:

- przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, w laboratoriach małych firm produkcyjnych czy laboratoriach jednostek badawczo-rozwojowych,

- zajmujących się przetwórstwem, przechowywaniem, kontrolą i obrotem żywności,

- zajmujących się wytwarzaniem i przetwórstwem nowoczesnych materiałów, w szczególności tworzyw polimerowych.

 Możesz również kierować działem kontroli jakości, prowadzić działalność konsultingowo-projektową związaną z doradztwem w zakresie doboru materiałów, a także założyć własną firmę.

Kryteria przyjęć


1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek technologia chemiczna studia stacjonarne i niestacjonarne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata:

  1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: analityka chemiczna i spożywcza, analityka chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria procesowa, nanotechnologie i technologie procesów materiałowych, technologia i inżynieria chemiczna, technologie ochrony środowiska, chemia kosmetyczna, materiały współczesnych technologii, inżynieria środowiska,
  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych, w obszarze nauk ścisłych, w obszarze nauk rolniczych leśnych i weterynaryjnych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: inżynieria chemiczna; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; informatyka; matematyka; nauki biologiczne; nauki chemiczne; nauki fizyczne; nauki o Ziemi i środowisku; inżynieria lądowa i transport; inżynieria biomedyczna; zootechnika i rybactwo; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o zdrowiu; nauki o zarządzaniu i jakości; informatyka techniczna i telekomunikacja; automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Kandydaci pozostałych kierunków (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a)  lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.Drukuj