Technologia chemiczna

Forma studiów: Stacjonarne i niestacjonarne
Poziom kształcenia: Drugiego stopnia
Profil studiów: ogólnoakademicki
Języki wykładowe: polski
Czas trwania: 1,5 roczne ( stacjonarne), 2 letnie (niestacjonarne)

Specjalności:

 • analityka chemiczna i spożywcza (stacjonarne),
 • biotechnologia przemysłowa (stacjonarne),
 • nowoczesne technologie materiałowe (stacjonarne, niestacjonarne),
 • technologia procesów chemicznych (stacjonarne, niestacjonarne).

Organizacja studiów - stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku technologia chemiczna trwają 3, a niestacjonarne – 4 semestry.

Kandydaci - podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek technologia chemiczna jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów z tytułem inżyniera, licencjata, magistra lub równoważnego jednego z niżej wymienionych kierunków:

a) kierunku obieralnego (technologia chemiczna) lub z kierunku:

 • analityka chemiczna i spożywcza,
 • analityka chemiczna,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria chemiczna i procesowa,
 • inżynieria procesowa,
 • nanotechnologie i technologie procesów materiałowych,
 • technologia i inżynieria chemiczna,
 • technologie ochrony środowiska,
 • chemia kosmetyczna,
 • materiały współczesnych technologii,
 • inżynieria środowiska.

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk:

 • technicznych,
 • ścisłych,
 • rolniczych leśnych i weterynaryjnych 
lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych:
 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria mechaniczna,
 • inżynieria środowiska,
 • górnictwo i energetyka,
 • nauki leśne,
 • rolnictwo i ogrodnictwo,
 • technologia żywności i żywienia,
 • informatyka,
 • matematyka,
 • nauki biologiczne,
 • nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne,
 • nauki o Ziemi i środowisku,
 • inżynieria lądowa i transport,
 • inżynieria biomedyczna,
 • zootechnika i rybactwo,
 • nauki farmaceutyczne,
 • nauki medyczne,
 • nauki o zdrowiu,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Kandydaci pozostałych kierunków (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej podaje się do wiadomości, na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik poniżej 71% zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie wydziałowej oraz na stronie rekrutacji.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Technologia chemiczna i studiuj na UTP!

Twoje kwalifikacje - Zdobędziesz rozszerzoną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień współczesnej chemii i technologii chemicznej, pogłębioną w wybranej specjalności. Twoje umiejętności i kompetencje:

 • wykonywanie podstawowych obliczeń reaktorowych, analiza kinetyki procesów zachodzących w reaktorach, charakterystyka pracy reaktorów różnych typów, stosowanie reaktorów;
 • w zakresie analityki – projektowanie procesów technologicznych w szeroko pojętym przemyśle rolno-spożywczym, ocena źródeł i monitorowania skażeń, podejmowanie działań zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska, stosowanie przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska;
 • w zakresie biotechnologii - wykorzystanie organizmów żywych i biokatalizatorów do produkcji substancji biologicznie czynnych i chemicznych o znaczeniu przemysłowym, prowadzenie procesów biosyntezy, biokonwersji i biotransformacji metodami biotechnologicznymi;
 • w zakresie nowoczesnych technologii materiałowych – wdrażanie nowych materiałów konstrukcyjnych i nanomateriałów stosowanych w nowoczesnych gałęziach gospodarki;
 • w zakresie technologii procesów chemicznych - modelowanie procesów technologicznych, tworzenie modeli zjawisk i procesów technologii chemicznej, projektowanie eksperymentu do weryfikacji modelu i/lub wyznaczania współczynników w nim występujących, obsługa nowoczesnych symulatorów komputerowych.

Zakładane efekty kształcenia wraz z programem studiów realizowane na kierunku technologia chemiczna są dostępne na stronie Wydziału: http://wtiich.utp.edu.pl/programy-studiow/technologia-chemiczna-studia-drugiego-stopnia/

Twoja potencjalna praca - po ukończeniu studiów magisterskich będziesz posiadać umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle, instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach, służbach ochrony środowiska, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania, itp.

Więcej informacji znajdziesz na zasady rekrutacji na studia II stopnia


Drukuj