Technologia chemiczna

II stopień

Specjalności:

Organizacja studiów - stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku technologia chemiczna trwają 3, a niestacjonarne – 4 semestry.

Kandydaci - podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek technologia chemiczna jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów z tytułem inżyniera, licencjata, magistra lub równoważnego jednego z niżej wymienionych kierunków:

a) kierunku obieralnego (technologia chemiczna) lub z kierunku:

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk:

Kandydaci pozostałych kierunków (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej podaje się do wiadomości, na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik poniżej 71% zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie wydziałowej oraz na stronie rekrutacji.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Technologia chemiczna i studiuj na UTP!

Twoje kwalifikacje - Zdobędziesz rozszerzoną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień współczesnej chemii i technologii chemicznej, pogłębioną w wybranej specjalności. Twoje umiejętności i kompetencje:

Zakładane efekty kształcenia wraz z programem studiów realizowane na kierunku technologia chemiczna są dostępne na stronie Wydziału: http://wtiich.utp.edu.pl/programy-studiow/technologia-chemiczna-studia-drugiego-stopnia/

Twoja potencjalna praca - po ukończeniu studiów magisterskich będziesz posiadać umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle, instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach, służbach ochrony środowiska, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania, itp.

Więcej informacji znajdziesz na zasady rekrutacji na studia II stopnia

Drukuj