II stopień

Technologia chemiczna – studia drugiego stopnia

Spis treści:

Technologia chemiczna – opis kierunku

Forma studiów

Stacjonarne, Niestacjonarne

Poziom kształcenia

Drugiego stopnia

Języki wykładowe

polski

Limit miejsc

45/30

Czas trwania

1,5 – roczne ( stacjonarne)

2,0 – letnie (niestacjonarne)

Technologia chemiczna  to kierunek dla absolwentów studiów z zakresu nauk technicznych, ścisłych, a także rolniczych leśnych i weterynaryjnych, którzy chcą zdobyć wysokie i zgodne z potrzebami rynku pracy kwalifikacje.

Po ukończeniu studiów uzyskasz tytuł magistra inżyniera i kompetencje przydatne w pracy nie tylko bezpośrednio związanej z branżą chemiczną i sektorami pokrewnymi lecz również w każdej, w której wymagana jest umiejętność krytycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Zdobędziesz pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii, materiałów i metod badawczych zgodnych ze współczesnymi osiągnięciami naukowymi i technicznymi w obszarze technologii chemicznej. Studia przygotują Cię do wykonywania zadań obejmujących badania technologiczne, tworzenie nowych koncepcji, projektowanie, realizację i modernizację chemicznych procesów technologicznych, a także rozwijanie technologii i wdrażanie nowych procesów i produktów do praktyki produkcyjnej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska.


Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Technologia chemiczna i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Wymagania

Jeżeli jesteś absolwentem kierunku technologia chemiczna lub innych pokrewnych ubiegając się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku technologia chemiczna zostaniesz poproszony o przedstawienie dyplomu ukończenia tych studiów. W niektórych przypadkach, szczegółowo opisanych na stronie wydziałowej https://wtiich.utp.edu.pl/kierunki-ksztalcenia/technologia-chemiczna/ oraz na stronie rekrutacji UTP zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną w celu potwierdzenia efektów uczenia się.

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

Technologia chemiczna – o programie

W programie studiów II stopnia znajdują się przedmioty, których treści poszerzą Twoją wiedzę
i umiejętności z zakresu procesów technologicznych, badań właściwości surowców i produktów chemicznych i kontroli jakości wyrobów a także przygotują do rozwiązywania problemów technologicznych pojawiających się w praktyce w przemyśle chemicznym i pokrewnych. W treściach kształcenia uwzględniany jest  aktualny stan wiedzy i techniki oraz najnowsze rozwiązania będące efektem badań własnych nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunku. Wykwalifikowana kadra przekazuje specjalistyczną wiedzę niezbędną do kreowania umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców.

W kształtowaniu kompetencji inżynierskich cenne są bezpośrednie kontakty studentów z przedstawicielami branży przemysłowej. Tematyka wielu prac dyplomowych często dotyczy rzeczywistych problemów technologicznych zgłaszanych przez przedsiębiorstwa zajmujące się np. przetwórstwem tworzyw polimerowych czy zabezpieczeniami antykorozyjnymi.

Specjalności

W ramach studiów na kierunku technologia chemiczna na poziomie magisterskim oferowane są cztery specjalności: technologia procesów chemicznych, biotechnologia przemysłowa, analityka chemiczna i spożywcza oraz  nowoczesne technologie materiałowe.

SPECJALNOŚĆ: TECHNOLOGIA PROCESÓW CHEMICZNYCH (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalność przygotuje Cię do pracy w zakresie syntezy, modyfikacji i przetwórstwa  polimerów, powłok ochronnych, modelowania procesów technologicznych, uzdatniania wody oraz katalizy biologicznej i utylizacji odpadów. Treści kształcenia umożliwiają pogłębione zrozumienie problemów i zdobycie umiejętności wykonywania obliczeń technologicznych, usprawniania i wdrażania operacji procesów jednostkowych oraz tworzenia nowych technologii.

SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA (studia stacjonarne)

Wiedza i umiejętności przekazywane na zajęciach w ramach tej specjalności obejmują treści związane z wykorzystaniem organizmów żywych i biokatalizatorów do produkcji substancji biologicznie czynnych i chemicznych o znaczeniu przemysłowym. Studenci nabywają umiejętności stosowania technik biotechnologicznych w procesach biosyntezy i biotransformacji oraz technik informatycznych w biotechnologii przemysłowej.

 

SPECJALNOŚĆ: ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA (studia stacjonarne)

Wybierając tą specjalność poznasz najnowsze trendy we współczesnej analityce w zakresie stosowania nowoczesnych technik analitycznych i procedur badawczych, niezbędnych w pracy w laboratorium, w tym laboratorium akredytowanym. Zdobędziesz poszerzoną wiedzę na temat walidacji i kalibracji urządzeń pomiarowych, kontroli procesów on-line, organizacji i pracy w laboratorium spełniającym wymogi dobrych praktyk laboratoryjnych.

SPECJALNOŚĆ: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Na tej specjalności zdobędziesz obszerną wiedzę z zakresu nauk o materiałach inżynierskich i wysoko zaawansowanych technologiach materiałowych typu high-tech. Zdobyta wiedza i umiejętności techniczne oraz inżynierskie pozwolą Ci na sprawne projektowanie nowoczesnych materiałów użytkowych. Dowiesz się, jak produkuje się takie materiały oraz nauczysz się oceniać ich wytrzymałość i inne właściwości. Poznasz też zasady wdrażania nowych materiałów konstrukcyjnych i nanomateriałów stosowanych w nowoczesnych gałęziach gospodarki.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Technologia chemiczna i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Jaka praca po studiach technologia chemiczna?

Ukończenie studiów na kierunku technologia chemiczna pozwala  na zdobycie  wiedzy i umiejętności umożliwiających podjęcie pracy w przemyśle, instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach, służbach ochrony środowiska, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania, itp. Absolwenci kierunku zajmują często eksponowane stanowiska stanowiąc kadrę kierowniczą
i zarządzającą w firmach liczących się na rynku krajowym i europejskim. Będziesz również przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

Po ukończeniu studiów, jako magister inżynier możesz pracować w przedsiębiorstwach:

- przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, w laboratoriach małych firm produkcyjnych czy laboratoriach jednostek badawczo-rozwojowych,

- zajmujących się przetwórstwem, przechowywaniem, kontrolą i obrotem żywności,

- zajmujących się wytwarzaniem i przetwórstwem nowoczesnych materiałów, w szczególności tworzyw polimerowych.

 Możesz również kierować działem kontroli jakości, prowadzić działalność konsultingowo-projektową związaną z doradztwem w zakresie doboru materiałów, a także założyć własną firmę.

Kryteria przyjęć


1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek technologia chemiczna studia stacjonarne i niestacjonarne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata:

  1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: analityka chemiczna i spożywcza, inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria procesowa, technologia i inżynieria chemiczna, chemia kosmetyczna, inżynieria środowiska, analityka chemiczna, analityka środowiska i przemysłowa, chemia i analityka przemysłowa, chemia i inżynieria materiałów, chemia materiałów i nanotechnologia lub kierunków przyporządkowanych do dziedziny nauk inżynieryjno – technicznych, dyscyplin inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscypliny nauki chemiczne;
  2. pozostałych kierunków studiów nie należących do lit. a).

Kandydaci pozostałych kierunków (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a)  lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.


Drukuj