Wzornictwo studia II stopnia

Spis treści:

Wzornictwo – opis kierunku

Studia na poziomie magisterskim na kierunku Wzornictwo przygotują studenta do samodzielnej pracy w szeroko pojętym zawodzie projektanta. Studia pozwalają doskonalić nabyte umiejętności i poszerzać zakres wiedzy na temat wzornictwa oraz obszarów pokrewnych. Studenci mają do dyspozycji szereg nowych pracowni, powstałych w wyniku analizy rynku, potrzeb przemysłu i aktualnych trendów.  Dzięki takiemu spectrum zagadnień studenci mogą odnaleźć swoją własną drogę twórczą i projektową.

Studenci po ukończeniu studiów II stopnia, zyskają umiejętności sprawnego poruszania się w złożonych kontekstach projektowych, nauczą się posługiwać językiem informacji wizualnej oraz poznają całą sferę estetyczną, technologiczną i materiałową związaną z designem. Jest to doskonały kierunek dla wszystkich osób, które zamierzają kontynuować i poszerzać wiedzę w zakresie szeroko pojętego designu; marzą o samodzielnym projektowaniu jak i o pracy w kreatywnych zespołach projektowych.

Forma studiów

stacjonarne

Poziom kształcenia

drugiego stopnia (magisterskie)

Języki wykładowe

polski, angielski

Limit miejsc

30

Czas trwania

4 semestry

Zakres umiejętności, które nabędzie student po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Wzornictwo, obejmuje wiedzę z obszaru wielu dziedzin i specjalności jak: design, architektura wnętrz, kształtowanie przestrzeni, wystawiennictwo, reklama, fotografia, opakowania, marketing, design management, projektowanie ubioru i komunikacja wizualna. Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie uprawniony i przygotowany do projektowania w różnego rodzaju dziedzinach, zaczynając od designu, przez wnętrza, meble, wystawy, po kreowanie najbliższego otoczenia mieszkańców, ich wypoczynku i relaksu, kończąc na otaczającej nas całej infrastrukturze reklamowej.


Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Wzornictwo i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie


Wymagania

Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku Wzornictwo, powinieneś być absolwentem kierunku obieralnego lub po kierunkach: architektura, architektura wnętrz i  architektura krajobrazu. Możesz również skończyć inny kierunek studiów I stopnia realizowany w obszarze sztuki lub przyporządkowanego do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z portfolio celem potwierdzenia efektów kształcenia.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku WZORNICTWO posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje, cechujące absolwentów studiów I stopnia wymienionego kierunku z zakresu:

  • podstawowych wiadomości o sztukach plastycznych, podstaw historii kultury i sztuki oraz wzornictwa.
  • podstawowych pojęć związanych ze sztukami wizualnymi i projektowymi.
  • orientacji w ogólnych pojęciach związanych z projektowaniem (geometria wykreślna, rysunek z natury, rysunek techniczny i modelowanie).
  • umiejętności określenia swoich zainteresowań i oczekiwań związanych z wybranym kierunkiem studiów.
  • indywidualnych predyspozycji i zdolności jak: umiejętność obserwacji, wyobraźnia przestrzenna i talent kompozycyjny, umożliwiających kształcenie w obszarze sztuk pięknych i projektowych.

Wzornictwo – o programie

W ramach programu nauczania poszerzamy wiedzę studentów w zakresie projektowania mebli, wyposażenia agd, komunikacji wizualnej, projektowania graficznego, designu w przestrzeni miejskiej oraz krajobrazu kulturowego, a także rozwiązań proekologicznych.

Nowością jest nasza pracownia projektowania ubioru wyposażona w najnowszy sprzęt potrzebny do realizacji zadań.

Studenci będą mogli również w ramach programu zajęć zapoznać się z  prototypowaniem, a także pracować z obiektywem aparatu fotograficznego, kamery i profesjonalnymi programami.

Program zajęć obejmuje również ćwiczenia z projektowania w oparciu o podstawowe programy grafiki wektorowej, a także 2D i 3D.

Zwracamy dużą uwagę na zdobycie umiejętności związanych z design managementem i prezentacją projektową, stanowiących nieodzowną umiejętność w zawodowym życiu projektanta.

Oprócz nauki klasycznego wzornictwa, studenci zapoznają się z problematyką dotyczącą projektowania środków transportu, opracowując projekty pojazdów poruszanych siłą mięśni, samochodów osobowych, transportu ciężkiego, szynowego i obiektów pływających.

Ważnym elementem programu nauczania jest obszar związany z projektowaniem opakowań wraz z ich profesjonalnym przygotowaniem do druku, a także sfera projektowania graficznego.

Studenci korzystają z możliwości jakie daje świetnie wyposażona modelarnia.

 

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Wzornictwo i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

 

Co jeszcze robimy?

Katedra Wzornictwa co roku organizuje w salonach Galerii Miejskiej bwa wystawę prac dyplomowych studentów. Podobnie organizowany jest coroczny Festiwal Synergia pokazujący potencjał projektowy i artystyczny pracowników jak i zaprzyjaźnionych twórców z innych ośrodków naukowych. Dla młodych przygotowujemy imprezę Young4Design, na której prezentujemy prace naszych studentów i absolwentów, a także zapoznajemy z naszą ofertą programową.

Prowadzimy koło naukowe Think&Make, a nasi studenci są laureatami wielu konkursów branżowych zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych.

zdjecie wz

Jaka praca po studiach na wzornictwie?

Szerokie spektrum dziedzin składających się na program nauczania w połączeniu z nabytą praktyką, da absolwentom możliwość płynnego podjęcia pracy zawodowej w wybranych firmach lub kontynuowania dalszej kariery już samodzielnie, we własnych biurach projektowych.

Podstawą realizacji procesu kształcenia na kierunku WZORNICTWO jest współpraca z otoczeniem gospodarczym. Dlatego też nadrzędną ideą, która nam jest jak najlepsze dopasowanie się do potrzeb i wymagań „odbiorcy” naszych absolwentów, jakimi są firmy tak na rynku globalnym, jak i lokalnym. Te potrzeby są ściśle analizowane i konsultowane z regionalnymi stowarzyszeniami przedsiębiorców i pracodawców. Oprócz podmiotów gospodarczych, istotnym czynnikiem stymulującym nasz kierunek do poszerzania swojej oferty dydaktycznej, jest współpraca z Urzędem Miasta Bydgoszczy oraz działania wiążące się z zaspokajaniem potrzeb dynamicznie rozwijającego się miasta i jego okolic.

Od lat, nasza uczelnia intensywnie kooperuje z wieloma przedsiębiorstwami z Polski i regionu, m. in. z firmą Pesa, liderem wśród polskich producentów taboru szynowego. Wielu naszych absolwentów po ukończeniu wzornictwa, kontynuuje swoją zawodową drogę, pracując właśnie w Pesie, w jej komórce projektowej. Podobną współpracę realizujemy również z firmą Famor i Solbus, dla której to opracowywaliśmy projekt pulpitu sterowniczego i kabiny kierowcy autobusu miejskiego SolCity, jak i wyposażenie taboru szynowego w przypadku firmy Famor.

Inną, bardzo istotną specjalnością, która również bardzo mocno przybliża naszą Katedrę do realizacji potrzeb pracodawców, jest przygotowanie do tworzenia profesjonalnych form, różnego rodzaju opakowań wraz z całkowitym przygotowaniem ich do druku – w przypadku projektów wykorzystujących papier lub tekturę – dla drukarń, a w przypadku polietylenów - dla firm z branży tworzyw sztucznych. Wielu naszych absolwentów podejmuje pracę w agencjach reklamowych, firmach poligraficznych i drukarniach, a także w firmach zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych.

Absolwent naszego kierunku studiów jest też samodzielnym twórcą. Często decyduje się na wybranie własnej, indywidualnej drogi zawodowej, zakładając własną firmę i rozpoczynając własną drogę.  Przykładem są doświadczenia absolwentek naszego kierunku w zakresie projektowania mody.

Kryteria przyjęć


1.Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek wzornictwo  jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia:

  1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, architektura wnętrz,
  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze sztuki lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do  procedury kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Obejmuje ona przegląd prac (kandydaci drogą mailową wysyłają własnoręcznie wykonane prace w postaci dokumentu PDF; dokument powinien zawierać 10 prac wykonanych dowolną techniką wskazujących na zainteresowania kandydata wzornictwem oraz projektowaniem

Za pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej przyjmuje się minimum 51%. Wynik procedury przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy/procedury w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z procedury kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z procedury kwalifikacyjnej ( ppkt. b)  w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2.W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z procedury kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z procedury kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do procedury kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.Drukuj