Wzornictwo studia II stopnia

Spis treści:

Wzornictwo – opis kierunku

Studia na poziomie magisterskim na kierunku Wzornictwo przygotują studenta do samodzielnej pracy w szeroko pojętym zawodzie projektanta. Studia pozwalają doskonalić nabyte umiejętności i poszerzać zakres wiedzy na temat wzornictwa oraz obszarów pokrewnych. Studenci mają do dyspozycji szereg nowych pracowni, powstałych w wyniku analizy rynku, potrzeb przemysłu i aktualnych trendów.  Dzięki takiemu spectrum zagadnień studenci mogą odnaleźć swoją własną drogę twórczą i projektową.

Studenci po ukończeniu studiów II stopnia, zyskają umiejętności sprawnego poruszania się w złożonych kontekstach projektowych, nauczą się posługiwać językiem informacji wizualnej oraz poznają całą sferę estetyczną, technologiczną i materiałową związaną z designem. Jest to doskonały kierunek dla wszystkich osób, które zamierzają kontynuować i poszerzać wiedzę w zakresie szeroko pojętego designu; marzą o samodzielnym projektowaniu jak i o pracy w kreatywnych zespołach projektowych.

Forma studiów

stacjonarne

Poziom kształcenia

drugiego stopnia (magisterskie)

Języki wykładowe

polski, angielski

Limit miejsc

30

Czas trwania

4 semestry

Zakres umiejętności, które nabędzie student po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Wzornictwo, obejmuje wiedzę z obszaru wielu dziedzin i specjalności jak: design, architektura wnętrz, kształtowanie przestrzeni, wystawiennictwo, reklama, fotografia, opakowania, marketing, design management, projektowanie ubioru i komunikacja wizualna. Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie uprawniony i przygotowany do projektowania w różnego rodzaju dziedzinach, zaczynając od designu, przez wnętrza, meble, wystawy, po kreowanie najbliższego otoczenia mieszkańców, ich wypoczynku i relaksu, kończąc na otaczającej nas całej infrastrukturze reklamowej.


Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Wzornictwo i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Wzornictwo – o programie

W ramach programu nauczania poszerzamy wiedzę studentów w zakresie projektowania mebli, wyposażenia agd, komunikacji wizualnej, projektowania graficznego, designu w przestrzeni miejskiej oraz krajobrazu kulturowego, a także rozwiązań proekologicznych.

Nowością jest nasza pracownia projektowania ubioru wyposażona w najnowszy sprzęt potrzebny do realizacji zadań.

Studenci będą mogli również w ramach programu zajęć zapoznać się z  prototypowaniem, a także pracować z obiektywem aparatu fotograficznego, kamery i profesjonalnymi programami.

Program zajęć obejmuje również ćwiczenia z projektowania w oparciu o podstawowe programy grafiki wektorowej, a także 2D i 3D.

Zwracamy dużą uwagę na zdobycie umiejętności związanych z design managementem i prezentacją projektową, stanowiących nieodzowną umiejętność w zawodowym życiu projektanta.

Oprócz nauki klasycznego wzornictwa, studenci zapoznają się z problematyką dotyczącą projektowania środków transportu, opracowując projekty pojazdów poruszanych siłą mięśni, samochodów osobowych, transportu ciężkiego, szynowego i obiektów pływających.

Ważnym elementem programu nauczania jest obszar związany z projektowaniem opakowań wraz z ich profesjonalnym przygotowaniem do druku, a także sfera projektowania graficznego.

Studenci korzystają z możliwości jakie daje świetnie wyposażona modelarnia.

 

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Wzornictwo i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

 

Co jeszcze robimy?

Katedra Wzornictwa co roku organizuje w salonach Galerii Miejskiej bwa wystawę prac dyplomowych studentów. Podobnie organizowany jest coroczny Festiwal Synergia pokazujący potencjał projektowy i artystyczny pracowników jak i zaprzyjaźnionych twórców z innych ośrodków naukowych. Dla młodych przygotowujemy imprezę Young4Design, na której prezentujemy prace naszych studentów i absolwentów, a także zapoznajemy z naszą ofertą programową.

Prowadzimy koło naukowe Think&Make, a nasi studenci są laureatami wielu konkursów branżowych zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych.

zdjecie wz

Jaka praca po studiach na wzornictwie?

Szerokie spektrum dziedzin składających się na program nauczania w połączeniu z nabytą praktyką, da absolwentom możliwość płynnego podjęcia pracy zawodowej w wybranych firmach lub kontynuowania dalszej kariery już samodzielnie, we własnych biurach projektowych.

Podstawą realizacji procesu kształcenia na kierunku WZORNICTWO jest współpraca z otoczeniem gospodarczym. Dlatego też nadrzędną ideą, która nam jest jak najlepsze dopasowanie się do potrzeb i wymagań „odbiorcy” naszych absolwentów, jakimi są firmy tak na rynku globalnym, jak i lokalnym. Te potrzeby są ściśle analizowane i konsultowane z regionalnymi stowarzyszeniami przedsiębiorców i pracodawców. Oprócz podmiotów gospodarczych, istotnym czynnikiem stymulującym nasz kierunek do poszerzania swojej oferty dydaktycznej, jest współpraca z Urzędem Miasta Bydgoszczy oraz działania wiążące się z zaspokajaniem potrzeb dynamicznie rozwijającego się miasta i jego okolic.

Od lat, nasza uczelnia intensywnie kooperuje z wieloma przedsiębiorstwami z Polski i regionu, m. in. z firmą Pesa, liderem wśród polskich producentów taboru szynowego. Wielu naszych absolwentów po ukończeniu wzornictwa, kontynuuje swoją zawodową drogę, pracując właśnie w Pesie, w jej komórce projektowej. Podobną współpracę realizujemy również z firmą Famor i Solbus, dla której to opracowywaliśmy projekt pulpitu sterowniczego i kabiny kierowcy autobusu miejskiego SolCity, jak i wyposażenie taboru szynowego w przypadku firmy Famor.

Inną, bardzo istotną specjalnością, która również bardzo mocno przybliża naszą Katedrę do realizacji potrzeb pracodawców, jest przygotowanie do tworzenia profesjonalnych form, różnego rodzaju opakowań wraz z całkowitym przygotowaniem ich do druku – w przypadku projektów wykorzystujących papier lub tekturę – dla drukarń, a w przypadku polietylenów - dla firm z branży tworzyw sztucznych. Wielu naszych absolwentów podejmuje pracę w agencjach reklamowych, firmach poligraficznych i drukarniach, a także w firmach zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych.

Absolwent naszego kierunku studiów jest też samodzielnym twórcą. Często decyduje się na wybranie własnej, indywidualnej drogi zawodowej, zakładając własną firmę i rozpoczynając własną drogę.  Przykładem są doświadczenia absolwentek naszego kierunku w zakresie projektowania mody.

Kryteria przyjęć


1.Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek wzornictwo  jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia:

  1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, architektura wnętrz oraz po pozostałych kierunkach studiów realizowanych w obszarze sztuki lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
  2. kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do procedury kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się.

Dla kandydatów pozostałych kierunków studiów (ppkt. b) obowiązuje procedura kwalifikacyjna, która jest sprawdzianem predyspozycji kandydata do studiowania na kierunku wzornictwo. Procedura kwalifikacyjna składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy procedury kwalifikacyjnej – kandydaci drogą mailową  wysyłają własnoręcznie wykonane prace w postaci dokumentu PDF. Dokument winien zawierać mim. 10 prac wykonanych dowolną techniką, wskazujących na zainteresowania kandydata wzornictwem i projektowaniem.

Etap drugi procedury kwalifikacyjnej – kandydaci przystępują do rozmowy celem potwierdzenia efektów uczenia się i określenia swoich zainteresowań i oczekiwań związanych z wybranym kierunkiem studiów. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia.

Za pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej (suma za dwa etapy) przyjmuje się minimum 51%. Wynik procedury przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy/procedury w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z procedury kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z procedury kwalifikacyjnej ( ppkt. b)  w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2.W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z procedury kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z procedury kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do procedury kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.