Zootechnika

zootechnika 2st

Specjalnoścl:

 • HODOWLA ZWIERZĄT I GOSPODARKA PASZOWA
 • HODOWLA ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH I GOSPODARKA ŁOWIECKA
 • HODOWLA I CHÓW ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I EGZOTYCZNYCH
 • ORGANIZACJA ROZRODU I OCHRONA ZDROWIA ZWIERZĄT
 • FIZJOTERAPIA ZWIERZĄT

Organizacja studiów -  stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku zootechnika trwają 3 semestry. Na studiach stacjonarnych masz do wyboru 3 specjalności: agroturystyka, hodowla zwierząt i gospodarka paszowa, hodowla zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka oraz organizacja rozrodu i ochrona zdrowia zwierząt. Uruchomienie specjalności jest możliwe przy naborze przynajmniej 25 studentów. Łącznie do realizacji jest około 800 godzin, w tym co najmniej 270 godzin zdefiniowanych jest w standardzie - ich treści podano poniżej. Pozostała liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia specjalistyczne.

Twoje kwalifikacje - zdobędziesz zaawansowaną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie planowania i organizacji hodowli zwierząt oraz stosowania programów hodowlanych, żywieniowych i profilaktycznych w populacjach różnych gatunków zwierząt.  Uzyskasz pełne kwalifikacje do pracy badawczej i  kontynuowania kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich).

Twoja potencjalna praca - po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej, w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, w nadzorze hodowlanym i w służbach inseminacyjnych, w doradztwie rolniczym, w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego itp.

Twoje umiejętności i kompetencje zakresu treści podstawowych:

 • metod badań na zwierzętach - planowanie i wykonywanie doświadczeń, statystyczne opracowywanie wyników badań, interpretacja wyników badań, stosowanie niezbędnych w badaniach i interpretacji wyników narzędzi informatycznych, posługiwanie się bazami danych i literaturą;
 • statystyki matematycznej - rozumienie metod opisu statystycznego próby, ocena rozkładów empirycznych oraz teoretycznych zmiennych losowych, stosowanie testów statystycznych, stosowanie różnych metod oceny zależności cech.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących:

 • biotechniki rozrodu i diagnostyki genetycznej - rozumienie i stosowanie metod biotechnologii gamet, interpretacja procesów rozwoju, posługiwanie się technikami genetyki molekularnej w identyfikacji nosicielstwa genów warunkujących choroby genetyczne i cechy użytkowe zwierząt;
 • planowania i organizacji pracy hodowlanej - rozumienie zasad wyboru strategii doskonalenia i tworzenia programów hodowlanych, wykorzystywanie informacji genetycznych w ocenie wartości hodowlanej, stosowanie biotechnik w rozrodzie i imporcie materiału genetycznego, analiza efektywności istniejących programów hodowlanych;
 • proekologicznych metod chowu zwierząt gospodarskich i wolno żyjących - konstruowanie programów rolno-środowiskowych, ocena wartości pokarmowej runi rosnącej na gruntach nie użytkowanych rolniczo, zarządzanie chowem zwierząt w różnych uwarunkowaniach środowiskowych z uwzględnieniem obsady i wymagań zwierząt;
 • obrotu produktami pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwa - określanie podstawowych metod utrwalania żywności przetworzonej oraz surowców pochodzenia zwierzęcego, określanie podstawowych technologii przetwarzania żywności, pakowania, konfekcjonowania i znakowania produktów.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.whibz.utp.edu.pl


Drukuj