Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SIEDLISKAMI PRZYRODNICZYMI OBSZARÓW WIEJSKICH

Studia podyplomowe
Spis treści:

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest poznanie przez słuchaczy zróżnicowania wartościowych, chronionych elementów środowiska w rolniczej przestrzeni produkcyjnej, przegląd najważniejszych gatunków chronionych i rzadkich flory i fauny Polski, poznanie zasad gospodarowania na obszarach chronionych w Polsce. W ramach studiów studenci nauczą się między innymi zasad tworzenia planów ochrony, ocen oddziaływania na środowisko, opracowań ekofizjograficznych, ekspertyz przyrodniczych, w tym również ekspertyz do programów rolnośrodowiskowych.

DLA KOGO STUDIA PODYPLOMOWE?

Grupą zawodową, do której kierowana jest oferta studiów stanowią osoby z wykształceniem wyższym przyrodniczym (biolodzy, leśnicy, rolnicy, geografowie, ...), chcące pogłębić, uaktualnić i usystematyzować dotychczasową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich. Studia kierowane są do tych, którzy w swojej pracy zawodowej zamawiają, przygotowują lub odbierają różnego rodzaju opracowania niezbędne w planowaniu przestrzennym, ochronie środowiska, procesach inwestycyjnych i monitoringu zasobów przyrody. Adresatami są między innymi pracownicy organizacji społecznych, samorządowych i państwowych oraz absolwenci, którzy zamierzają rozpocząć działalność w zakresie przygotowywania różnego rodzaju opracowań przyrodniczych.

CO WYRÓŻNIA NASZE STUDIA PODYPLOMOWE?

Duży udział zajęć terenowych, prowadzonych przez osoby zawodowo zajmujące się tematyką prezentowaną w ramach poszczególnych przedmiotów.

LICZBA SEMESTRÓW: 
LICZBA MIESIĘCY NAUKI:  9
LICZBA GODZIN: 196
LICZBA ZJAZDÓW: 10 - soboty i niedziele, w tym wyjazdy terenowe oraz zjazdy „zdalne”
 CENA STUDIÓW:  2800 zł

PLAN STUDIÓW

WYKŁADOWCY

DODATKOWE KORZYŚCI

Studia stanowią wsparcie merytoryczne dla osób planujących uzyskanie uprawnień eksperta przyrodniczego w programach rolnośrodowiskowo-klimatycznych.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Drukuj