Opłata rekrutacyjna

Kandydaci na I rok studiów wyższych, stacjonarnych i niestacjonarnych wnoszą opłatę z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia (zwaną w IRK opłatą rekrutacyjną).

Opłata rekrutacyjna, ustalona dla kandydatów na rok akademicki 2019/2020 wynosi:

  • kierunki: architektura, architektura wnętrz oraz wzornictwo (studia pierwszego stopnia) 150 zł
  • kierunki pozostałe: 85 zł

Opłatę należy wnieść na konto indywidualne, wyświetlone po zakończeniu rejestracji internetowej w IRK2. Zakładka: moje konto/płatności/twoje indywidualne konto do wpłat.

Dowód dokonania opłaty należy dołączyć do kompletu dokumentów składanych w UTP. Opłata nie podlega zwrotowi.

Brak wpływu opłaty rekrutacyjnej na konto indywidualne w UTP spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania klasyfikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia.

Brak dowodu wpłaty przy składaniu dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania klasyfikacyjnego na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, na studia drugiego stopnia oraz w rekrutacji uzupełniającej na wszystkie formy i poziomy studiów.

Na konto bankowe z systemu IRK2 należy wpłacać tylko opłatę rekrutacyjną. Do opłat za studia lub za ELS przeznaczone będą inne numery kont.


Drukuj