Wymagane dokumenty

NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 1. podanie na ustalonym formularzu UTP - wydruk po rejestracji internetowej,

 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem  potwierdzenia kopii przez uczelnię) lub zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku braku dyplomu,

 3. dokument zawierający ocenę na dyplomie i egzaminu dyplomowego oraz średnią ocen z toku studiów,

 4. 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

  4a. 1 fotografia w postaci elektronicznej, odpowiedniej jakości, zdjęcie elektroniczne powinno być takie samo  (identyczne) ze     zdjęciem papierowym dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami, zdjęcie należy samodzielnie umieścić w IRK,
 1. dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP.

  Uwaga!  Pracownicy punktu rekrutacyjnego nie kserują dokumentów

Dokumenty należy składać zgodnie z terminami oraz w teczce tekturowej z opisem (imię i nazwisko, wydział, kierunek, forma i rodzaj studiów) w  Punkcie  Rekrutacyjnym lub przesłać listem poleconym na adres: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Biuro Rekrutacji 85-796, Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7.

 Niezłożenie dokumentów w terminie spowoduje niedopuszczenie do klasyfikacji na studia.

 

 

NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 1. podanie na ustalonym formularzu UTP – wydruk po rejestracji internetowej,

 2. kserokopia świadectwa dojrzałości (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem potwierdzenia kopii przez uczelnię) albo świadectwo dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów,

 3. 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

  3a. 1 fotografia w postaci elektronicznej, odpowiedniej jakości, zdjęcie elektroniczne powinno być takie samo  (identyczne) ze     zdjęciem papierowym dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami, zdjęcie należy samodzielnie umieścić w IRK,
 1. dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,

 2. kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości dwustronicowe uzyskane w systemie starej matury składają dodatkowo kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,

 3. kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej „International Baccalaureate” IB składają jego oryginał i tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego; kandydat, który w roku 2019 zdaje/zdawał maturę międzynarodową i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej; kopię dyplomu (w tym oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie – nie później niż do 1 października 2019 r.

  (Uwaga!  Pracownicy punktu rekrutacyjnego nie kserują dokumentów)

Drukuj