Pomoc/FAQ

Najczęściej zadawane pytania przez kandydatów na studia wyższe w UTP:

 1. Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na studia wyższe w UTP?

  Rekrutacja na studia wyższe w UTP odbywa się zgodnie z terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

 2. Jaki egzamin maturalny/dojrzałości określa się jako „stara matura”, a jaki jako „nowa matura”?

  Egzamin dojrzałości (nowa matura) to egzamin maturalny zdawany od roku 2005, organem wydającym świadectwo jest OKE (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna), wyniki wyrażane są w procentach;
  Egzamin dojrzałości (stara matura) to egzamin maturalny zdawany do roku 2004, organem wydającym świadectwo jest szkoła średnia, wyniki wyrażane są w ocenach.

 3. Czy mogę się zarejestrować, jeśli jestem tegorocznym maturzystą i nie mam jeszcze wyników maturalnych / świadectwa dojrzałości?

  TAK, można już rejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK (wg terminarza rekrutacji). W miejscu gdzie należy wprowadzić egzaminy maturalne (na koncie rejestracyjnym) trzeba zaznaczyć zdawane przedmioty oraz ich poziom. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości należy niezwłocznie uzupełnić: wyniki, nr dokumentu; datę wydania; instytucję (OKE) i miejsce wystawienia. Dane te powinny być uzupełnione najpóźniej do ostatniego dnia rejestracji internetowej.

 4. Na ile kierunków można się rejestrować w UTP i czy rejestracja elektroniczna jest obowiązkowa?

  Nie ma ograniczenia co do ilości kierunków. Uczelnia umożliwia kandydatom ubieganie się o przyjęcie na dowolnie wybraną liczbę kierunków studiów. Rejestracja elektroniczna jest obowiązkowa i dotyczy wszystkich kierunków i form studiów. Jednocześnie, poza rejestracją elektroniczną, obowiązkowe jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz złożenie wymaganych dokumentów - zgodnie z terminarzem rekrutacji. Forma i miejsce składania dokumentów zostaną podane w odrębnym komunikacie.

 5. Ile wynosi opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2021/2022?

  150 zł - kierunki: architektura, architektura wnętrz, wzornictwo (s. stacjonarne pierwszego stopnia)

  85 zł - pozostałe kierunki studiów

 6. Na jakie konto należy wnieść opłatę rekrutacyjną?

  Uwaga ! Każdy kandydat ma swój indywidualny numer konta.


  Opłatę rekrutacyjną należy  wnieść na SWÓJ indywidualny numer konta wygenerowany podczas rejestracji internetowej. System automatycznie obliczy należność, jaką należy wpłacić. Nie wolno dokonywać wpłat na konto kolegi lub koleżanki. Dane do przelewu można pobrać z indywidualnego konta w IRK, zakładka: moje konto/płatności. Opłata rekrutacyjna powinna wpłynąć do Uczelni do ostatniego dnia rejestracji, tak żeby została zarejestrowana  na koncie kandydata do dnia klasyfikacji przez Komisje Rekrutacyjne.

 7. Kiedy dokonana opłata rekrutacyjna będzie widoczna w panelu kandydata?

  Opłata będzie widoczna w systemie rekrutacyjnym/na koncie kandydata po wpłynięciu na konto bankowe Uczelni. Czas oczekiwania na informację wynosi około 3 dni roboczych. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, należy wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę. Nie ma możliwości samodzielnego zaznaczenia, że dokonano opłaty.

 8. Co zrobić, jeśli wpłaciłem/łam opłatę rekrutacyjną na konto innego kandydata/kandydatki ? Czy UTP tę opłatę przeksięguje ?

  Nie. UTP automatycznie nie przeksięguje opłat z jednego konta na drugie. Kandydat, który błędnie wpłacił opłatę rekrutacyjną powinien niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem Biura Rekrutacji.
  Jeżeli opłata została błędnie wpłacona -na konto innego kandydata – to należy jak najszybciej wpłacić opłatę rekrutacyjną na właściwe (swoje) konto. Jednocześnie osoba, na której konto wpłynęła ponadwymiarowa opata rekrutacyjna powinna skierować do UTP podanie z prośbą o zwrot tej nadpłaty – informacji udziela pracownik Biura Rekrutacji.

 9. Kiedy opłata rekrutacyjna ulega zwrotowi?

  Można wnioskować o zwrot opłaty rekrutacyjnej np. w przypadku: podwójnego wniesienia opłaty; kandydat wniósł opłatę po terminie i nie był uwzględniony w postępowaniu klasyfikacyjnym przez Komisję Rekrutacyjną; w przypadku kiedy dany kierunek studiów nie został uruchomiony. Pobierz podanie o zwrot opłaty.

 10. Z kim można się kontaktować w przypadku kłopotów z rejestracją internetową?

  Problemy związane z rejestracją oraz pytania dotyczące procesu rekrutacji można kierować do: pracownika Biura Rekrutacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 52 374 94 11. Pracownicy Biura Rekrutacji nie udzielają informacji odnośnie wyników z egzaminów praktycznych, decyzjach o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia, planach zajęć. Zaleca się podczas rekrutacji na bieżąco śledzić informacje, które umieszczane są na koncie internetowym w zakładce „Aktualności”. UTP na bieżąco przekazuje za pośrednictwem IRK ważne komunikaty dla kandydatów.

 11. Czy o przyjęciu na studia wyższe w UTP decyduje kolejność dokonania rejestracji?

  Nie, nie ma to żadnego znaczenia.

 12. Co oznacza komunikat przy zdjęciu w IRK „status – oczekuje?

  To oznacza, że zdjęcie elektroniczne zostało wgrane do systemu IRK; będzie podlegało akceptacji przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną - po przyjęciu kandydata na studia.

 13. Gdzie i jak dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Forma i miejsce składania dokumentów zostaną podane w odrębnym komunikacie.

 14. Czy zdjęcie, które dostarczam wraz z dokumentami rekrutacyjnymi musi być takie samo jak to, które wgrałem/łam do IRK.

  Tak.

 15. Kto może poświadczyć kopię świadectwa dojrzałości?

  Poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem dokonuje pracownik uczelni; notariusz. Kandydat jest zobowiązany przedstawić pracownikowi uczelni (do wglądu) oryginał/odpis świadectwa dojrzałości/dyplomu.

 16. Co zrobić, jeśli nie mam jeszcze dyplomu, a trwa termin składania dokumentów - dotyczy rekrutacji na studia II stopnia?

  Do składanych dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia (zaświadczenie można otrzymać w dziekanacie). Oryginalny odpis dyplomu należy uzupełnić niezwłocznie po jego odebraniu (w ciągu 30 dni od egzaminu dyplomowego).

 17. Czy niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów eliminuje mnie z procesu ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe?

  Tak. Niedostarczenie w wyznaczonym przez uczelnię terminie kompletu dokumentów jest jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji z podjęcia studiów.

 18. Czy na każdy wybrany kierunek studiów należy wnieść opłatę rekrutacyjną i należy złożyć komplet wymaganych dokumentów?

  Tak.

 19. Gdzie znajduje się druk podania o przyjęcie na studia?

  Wydruk podania na studia dokonywany jest z indywidualnego konta w IRK – zakładka: Moje konto/Zgłoszenie rekrutacyjne/Dokumenty i dalsze kroki/Dokumenty do pobrania/Pobierz.

 20. Dlaczego nie mogę wydrukować podania na studia?

  Nie zostały wypełnione wszystkie pola dotyczące danych osobowych lub wykształcenia ! W takim przypadku należy uzupełnić brakujące dane System IRK podpowiada których danych brakuje (np. dane kontaktowe, adres, wykształcenie, inne). Jeżeli to nie zadziała prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Rekrutacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 52 340 88 20 lub 52 374 94 11.

 21. Co mam zrobić jeżeli zapomniałem hasła logowania na indywidualne konto w IRK?

  Należy skorzystać z funkcji „nie pamiętam hasła”, znajdującej się pod oknem logowania. Nowe hasło zostanie wygenerowane i przesłane na adres email podany w danych osobowych.

 22. Dlaczego na UTP są inne zasady przyjęć na studia wyższe niż na innych uczelniach?

  Zgodnie z prawem każda uczelnia może ustalać własne zasady przyjęć na studia wyższe i jest w tym niezależna.

 23. Czy istnieje górna granica wieku kandydata ograniczająca możliwość podjęcia kształcenia na UTP?

  Nie.

 24. Gdzie i kiedy będą wyniki rekrutacji?

  Wyniki rekrutacji będą ogłaszane zgodnie z terminarzem rekrutacji, tylko i wyłącznie na koncie indywidualnym kandydata w IRK. Pracownicy Biura Rekrutacji nie udzielają informacji odnośnie wyników z egzaminów praktycznych, decyzjach o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia, planach zajęć.

 25. Czy w ostatnich rekrutacjach obowiązywały progi punktowe?

  Nie było progów punktowych. Ograniczeniem przy przyjęciu na studia był limit miejsc dla danego kierunku studiów.

 26. Czy studia stacjonarne są płatne?

  Nie. Studia stacjonarne są bezpłatne.

 27. Czy w procesie rekrutacyjnym jest wymagane zaświadczenie lekarskie.

  Nie. Skierowanie na badania lekarskie (do lekarza medycyny pracy) będzie wydawane po przyjęciu na studia wyższe.

 28. Kto udziela informacji odnośnie rekrutacji na studia wyższe w UTP przed uruchomieniem punktów przyjmowania dokumentów?

  Informacji udzielają pracownicy Punktu Rekrutacyjnego: 52 340 88 20 (w godz. 9.00 – 15.00); 52 374 94 11 ( w godz. 8.00 – 13.00); Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 29. Posiadam świadectwo dojrzałości/dyplom, które zostało wydane za granicą, co w takim przypadku?

  Kandydat powinien niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem Biura  ds. Umiędzynarodowienia i Kształcenia Biznesowego, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 30. Kto prowadzi rekrutację kandydatów - cudzoziemców?

  Rekrutację cudzoziemców prowadzi Biuro  ds. Umiędzynarodowienia i Kształcenia Biznesowego, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 31. Kiedy będę mógł ubiegać się o miejsce w Domu Studenta?

  Rejestracja internetowa do Domów Studenta dla osób przyjętych na I rok studiów rozpoczyna się po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Szczegóły będą zamieszczone na stronie: https://www.utp.edu.pl/pl/student/aktualnosci/2693-wnioski-o-zakwaterowanie-na-rok-akademicki-2021-2022

 32. RODO – klauzula informacyjna: https://odo.utp.edu.pl/rodo/nowe-obowiazki-informacyjne

 

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTP


Drukuj