Architektura - zasady rekrutacji na studia II stopnia

  1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek architektura  jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera architekta  kierunku architektura lub architektura i urbanistyka  oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.
  2. Podstawą umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów w ramach określonego limitu.
  3. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
  4. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Drukuj