Biotechnologia - zasady rekrutacji na studia II stopnia

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek biotechnologia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

  1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: rolnictwo, zielarstwo i fitoterapia,
  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej lub przyporządkowanych do dyscyplin w dziedzinie nauk rolniczych; nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki biologiczne; nauki chemiczne; nauki o Ziemi i środowisku.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5.  Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

1. Wyjaśnij, czym zajmuje się biotechnologia biała, czerwona, zielona i fioletowa.
2. Wymień pięć metod biologii molekularnej i omów jedną z nich uwzględniając jej zastosowanie.
3. Budowa i znaczenie kwasów nukleinowych.
4. Omów procesy prowadzące od genu do jego ekspresji.
5. Co to są i do czego są wykorzystywane markery molekularne?
6. Omów metody mikrorozmnażania roślin w laboratoryjnej produkcji sadzonek.
7. Jakie znaczenie mają regulatory wzrostu w kulturach in vitro?
8. Omów podstawowe i uzupełniające składniki pożywki dla kultur in vitro.
9. Omów etapy rozmnażania roślin w kulturach in vitro.
10. Omów techniki analizy DNA wykorzystujące reakcję PCR.
11. Jakie jest znaczenie biotechnologii dla ochrony zasobów genowych?
12. Rola mikrorozmnażania w hodowli i uprawie roślin.
13. Co to jest morfogeneza bezpośrednia i przybyszowa?
14. Scharakteryzuj strukturę, funkcję i sposoby wykorzystania tkanki kalusowej w kulturach in vitro.
15. Fitoremediacja jako alternatywa dla tradycyjnych metod oczyszczania gleb i wód gruntowych.
16. Możliwości określania potencjalnej mikotoksynotwórczości grzybów metodami molekularnymi.
17. Diagnostyka wirusów roślinnych.
18. Linie DH w genetycznym doskonaleniu odmian.
19. Somatyczna embriogeneza i możliwości jej praktycznego wykorzystania.
20. Rola mikroorganizmów glebowych w agrocenozie.
21. Omów przydatność technik histologicznych stosowanych w inżynierii komórkowej.
22. Biotechnologia w przemyśle spożywczym.
23. Enzymy bakteryjne i ich wykorzystanie na skalę przemysłową.
24. Metody pozyskiwania, selekcji i ulepszania drobnoustrojów dla potrzeb przemysłu.
25. Wykorzystanie drobnoustrojów glebowych w biotechnologii.


Drukuj