Elektronika i telekomunikacja - zasady rekrutacji na studia II stopnia

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek elektronika i telekomunikacja jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

  1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: teleinformatyka, informatyka stosowana oraz po kierunkach przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja;
  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: architektura i urbanistyka; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; informatyka; matematyka; nauki fizyczne; nauki o zarządzaniu i jakości (kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji ukończony w UTP).

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b.) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej   celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z maksymalnie 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Sieci neuronowe.
2. Rodzaje struktur programowalnych.
3. Programowanie strukturalne i obiektowe.
4. Języki programowania.
5. Algorytmy sortowania i wyszukiwania danych.
6. Zagrożenia dla systemów i sieci teleinformatycznych.
7. Usługi w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.
8. Podstawowe metody kompresji (w tym kompresji obrazu i dźwięku).
9. Sieci komputerowe – budowa, protokoły, zastosowanie.
10. Systemy telekomunikacyjne szkieletowe i dostępowe.
11. Model ISO/OSI (rola poszczególnych warstw, przykłady protokołów ).
12. Kody korekcyjne i detekcyjne.
13. Techniki zwielokrotniania przesyłanej informacji (FDM, TDM, CDMA).
14. Struktura blokowa cyfrowego systemu telekomunikacyjnego.
15. Modulacje cyfrowe, modulacje analogowe.
16. Charakterystyka zjawisk występujących podczas propagacji światła w światłowodzie telekomunikacyjnym.
17. Media transmisyjne.
18. Pasmo przenoszenia toru transmisyjnego, a szybkość transmisji danych.
19. Filtry aktywne i pasywne.
20. Analogowo – cyfrowe przetwarzanie sygnałów.
21. Transformata Fouriera, widmo sygnałów.
22. Układy cyfrowe.
23. Podstawowe elementy elektroniczne (dioda prostownicza, dioda stabilizacyjna, dioda pojemnościowa, dioda elektroluminescencyjna, laser półprzewodnikowy, fotodioda PIN, tranzystor bipolarny, tranzystor polowy MOS, para CMOS).
24. Materiały półprzewodnikowe stosowane w układach i przyrządach przetwarzajacych i przesyłających informację (złącze p-n, złącze metal-półprzewodnik, heterozłącze).


Drukuj