Finanse i rachunkowość - warunki rekrutacji na studia II stopnia

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek finanse i rachunkowość jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata:

  1. kierunku obieralnego oraz kierunków przyporządkowanych do obszaru nauk społecznych lub wszystkich dyscyplin z dziedziny nauk społecznych,
  2. pozostałych kierunków nie należących do lit. a.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

1. Przedstaw i omów zakres sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
2. Wymień i scharakteryzuj składniki majątkowe (aktywa trwałe i obrotowe) występujące w działalności gospodarczej jednostek.
3. Wymień i scharakteryzuj źródła finansowania działalności gospodarczej ( w tym: kapitały własne i obce).
4. Wymień regulacje prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz podaj obszary jakie zostały uregulowane tymi przepisami.
5. Przedstaw w jakim celu i przez kogo może być przeprowadzona analiza finansowa, a także jakie są źródła informacji niezbędne do dokonania takiej analizy.
6. Podaj definicję kosztów i wskaż podobieństwa i różnice do terminów bliskoznacznych: nakład i wydatek środków pieniężnych.
7. Podaj definicję przychodu i wskaż podobieństwa i różnice do wpływu środków pieniężnych.
8. Dokonaj podziału kosztów według różnych kryteriów podziału oraz przedstaw w jakim celu jednostki produkcyjne prowadząc kalkulacje kosztów (ustalanie jednostkowego kosztu wytworzenia).
9. Omów zasady ustalania wyniku finansowego oraz jego powiązanie z podatkiem dochodowym od osób prawnych. .
10. Omów rolę i znaczenie rachunkowości (finansowej i zarządczej) w procesie zarządzania przedsiębiorstwem?
11. Omów w jakim celi jednostki gospodarcze sporządzają biznes plan oraz jaki zakres informacji finansowych i nie finansowych jest w nim zawarty.
12. Przedstaw definicję podatku oraz dokonaj klasyfikacji podatków w Polsce.
13. Co to jest popyt? Podaj przykład dla dowolnego przedsiębiorstwa.
14. Co to jest podaż? Podaj przykład dla dowolnego produktu.
15. Przedstaw klasyfikację współczesnych finansów.
16. Porównaj według kilku kryteriów rachunkowość finansową i rachunkowość zarządczą.
17. Wskaż rolę i podstawy prawne finansów publicznych.
18. Wskaż podstawowe narzędzia zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
19. Co to jest kredyt bankowy? Dokonaj klasyfikacji kredytów bankowych.
20. Wymień i wskaż rolę głównych instytucji finansowych w Polsce.
21. Omów system ubezpieczeń społecznych w Polsce, scharakteryzuj składki ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenie zdrowotnego.
22. Scharakteryzuj elementy składowe zakładowego planu kont oraz w jakim celu jest on wykorzystywany przez jednostki gospodarcze. .
23. Omów istotę i znaczenie norm etycznych w biznesie oraz przedstaw skutki zachowań nieetycznych w odniesieniu do pracowników, środowiska naturalnego oraz szeroko rozumianego otoczenia biznesu.
24. Dokonaj klasyfikacji przedsiębiorstw uwzględniając różne kryteria podziału.
25. Omów rolę i znaczenie danych statystycznych w ocenie i funkcjonowaniu jednostek gospodarczych.
26. Wskaż elementy składowe ceny sprzedaży towaru w jednostce handlu detalicznego.
27. Co to jest inflacja. Jakie są rodzaje inflacji?
28. Co to jest bezrobocie? Jakie są rodzaje bezrobocia?
29. Istota i stawki podatku VAT w Polsce.
30. Istota uproszczonych form opodatkowania: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa księga przychodów i rozchodów.


Drukuj