Informatyka stosowana - zasady rekrutacji na studia II stopnia

1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek informatyka stosowana studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem:

  1. inżyniera: kierunku obieralnego, kierunków: teleinformatyka oraz elektronika i telekomunikacja oraz kierunków przyporządkowanych do dyscypliny naukowej: informatyka techniczna i telekomunikacja, 
  2. inżyniera/licencjata pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk: technicznych, nauk ścisłych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; informatyka; matematyka; nauki fizyczne; nauki o zarządzaniu i jakości (kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji ukończony w UTP).

Kandydaci kierunków studiów wymienionych w ppkt. b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata      do uzupełnienia efektów uczenia się z maksymalnie 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia,  o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a)  lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5.  Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

1. Struktury danych używane w programowaniu.
2. Bazy danych relacyjne i noSQL.
3. Podstawowe mechanizmy działania systemów operacyjnych.
4. Systemy plików w różnych systemach operacyjnych.
5. Sztuczna inteligencja.
6. Sieci neuronowe.
7. Programowanie strukturalne i obiektowe.
8. Języki programowania.
9. Języki skryptowe.
10. Algorytmy sortowania i wyszukiwania danych.
11. Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych.
12. Zagrożenia w lokalnych sieciach komputerowych podłączonych do Internetu.
13. Podstawowe metody kompresji (w tym kompresji obrazu i dźwięku).
14. Sieci komputerowe – budowa, protokoły zastosowanie.
15. Media transmisyjne – typy, przepustowość, długości segmentu.
16. Model warstwowy OSI/ISO – rola każdej warstwy, przykłady protokołów i usług z nimi związanych.
17. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów.
18. Transformata Fouriera, widmo sygnału.
19. Podstawowe układy cyfrowe (układy kombinacyjne i sekwencyjne).


Drukuj