Inżynieria środowiska - zasady rekrutacji na studia II stopnia

1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek inżynieria środowiska mogą ubiegać się kandydaci – absolwenci kierunku obieralnego oraz po kierunkach: budownictwo, energetyka, inżynieria ekologiczna, inżynieria odnawialnych źródeł energii, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ochrona środowiska, technologie ochrony środowiska. O przyjęciu decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub jednolitych studiów magisterskich z tytułem magistra inżyniera w ramach ustalonego limitu miejsc.
2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
3. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Drukuj