Mechatronika - zasady rekrutacji na studia II stopnia

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek mechatronika jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

  1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, inżynieria odnawialnych źródeł energii, mechaniczna inżynieria tworzyw, mechanika i budowa maszyn, przetwórstwo tworzyw sztucznych, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, 
  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria chemiczna.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5,0
81 - 90 4,5
71 - 80 4,0
61 -70 3,5
51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.
Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) )lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.
2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.
4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

z zakresu:

1. Podstaw konstrukcji maszyn i urządzeń specjalnych,
2. Podstaw projektowania elementów mechanicznych w mechatronice,
3. Podstaw wytwarzania elementów urządzeń technikami przyrostowymi,
4. Nowoczesnych źródeł napędu i układów jego sterowania,
5. Istoty budowy i funkcjonowania mechanizmu płaskiego i przestrzennego,
6. Metod analizy kinematycznej mechanizmu typu manipulator, ramię mechaniczne,
7. Programowania strukturalnego i obiektowego (cechy paradygmatów),
8. Podstawowych algorytmów i struktur danych,
9. Podstawowych elementów elektronicznych,
10. Portów gpio w technice mikroprocesorowej,
11. Sieci komputerowych – budowa, protokoły, zastosowanie,
12. Technologii internetowych (podstawy systemów klient – serwer),
13. Sieci neuronowych,
14. Mediów transmisyjnych,
15. Układów pracy sieci niskiego napięcia,
16. Silników prądu stałego,
17. Regulatorów w układach regulacji,
18. Funkcji logicznych w układach sterowania i ich programowania,
19. Układów pomiarowych przemieszczeń liniowych i kątowych,
20. Baz danych.


Drukuj