Rolnictwo - zasady rekrutacji na studia II stopnia

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek rolnictwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

  1. kierunku obieralnego,
  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub przyporządkowanych do dyscyplin w dziedzinie nauk rolniczych oraz przyporządkowanych do dyscypliny naukowej: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5.  Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

1. Czynniki siedliskowe jako element kształtujący warunki i efekty uprawy roślin.
2. Najważniejsze czynniki meteorologiczne wpływające na produkcję roślinną.
3. Pozycja rolnictwa polskiego na świecie i w Europie.
4. Rodzaje i struktura użytków rolnych w Polsce.
5. Znaczenie gospodarcze roślin zbożowych.
6. Znaczenie gospodarcze roślin okopowych.
7. Organizmy modyfikowane genetycznie we współczesnym rolnictwie.
8. Przyczyny i skutki dużego udziału zbóż w strukturze zasiewów w Polsce.
9. Systemy rolnictwa i ich główne założenia.
10. Rola próchnicy w glebach uprawnych.
11. Wpływ mikroorganizmów na żyzność gleby.
12. Nawozy naturalne jako źródło składników pokarmowych dla roślin.
13. Makro- i mikroelementy w nawożeniu mineralnym roślin uprawnych.
14. Zasady i sposoby stosowania nawozów mineralnych i naturalnych w uprawie roślin rolniczych.
15. Współczesne systemy uprawy roli.
16. Zalety i wady stosowania chemicznych środków ochrony roślin w produkcji roślinnej.
17. Zabiegi pielęgnacyjne jako element agrotechniki ważniejszych roślin uprawnych.
18. Metody zbioru ważniejszych roślin uprawnych.
19. Metody przechowywania surowców roślinnych.
20. Dobra praktyka rolnicza w polowej produkcji roślinnej.


Drukuj